พระนครเกมส์…ปิดฉากลงแล้วอย่างสมบูรณ์
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการและวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน
มทร.พระนคร เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ  IT Professional Co,L.td ประเทศสหรัฐอเมริกา
มทร.พระนคร จัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2558
มทร.พระนคร แข่งขันทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ

หน้าแรก

R-CAP 1
บริหารจัดการ
R-CAP 2
หลักสูตร
R-CAP 3
ผู้สอน
R-CAP 4
นักศึกษา
R-CAP 5
วิจัย & บริการวิชาการ
กิจกรรมนักศึกษา ดูทั้งหมด
พัฒนาคุณภาพบัณฑิต ดูทั้งหมด
เพชรราชมงคลพระนคร ดูทั้งหมด
พระนครเกมส์ ดูทั้งหมด
งานวิจัย ดูทั้งหมด
งานบริการวิชาการ  ดูทั้งหมด
ความรับผิดชอบต่อสังคม  ดูทั้งหมด
ประชุมวิชาการ/จัดนิทรรศการ  ดูทั้งหมด
wU
World Class
rU
Research
eU
e-University
gU
Green
hU
Happy
PROJECT 1
การเรียนการสอน
PROJECT 2
วิจัย & บริการวิชาการ
PROJECT 3
บริหารจัดการองค์รวมเชิงรุก
PROJECT 4
กายภาพศูนย์การศึกษา
PROJECT 5
กิจการนักศึกษา