การแข่งขัน Cisco Thailand Net Riders 2014 & Cisco Thailand Net Excellence 2014

งาน “Thailand Net Riders 2014” จัดขึ้นโดยโครงการ Cisco Networking Academy ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนจาก Networking Academy นำความรู้และทักษะจากการเรียนวิชาเน็ตเวิร์คมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และรู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ ทีมที่ชนะเลิศจะเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคในงาน APAC Net Riders 2014 การแข่งขันเน็ตไรเดอร์มี 2 รอบ คือ รอบคัดเลือกเป็นการแข่งขันแบบ online ที่จัดขึ้น ณ ศูนย์สอบประจำสถาบัน โดยมีจำนวนทีมแข่งขันทั้งสิ้น 124 ทีม จาก 18 สถาบันทั่วประเทศ โดยทางสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันในรอบแรกจำนวน 4 Continue reading

การจัดอันดับเว็บไซต์ โดยระบบ 4 International Colleges & Universities (4icu.org) July ปี 2014

เป็นการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโดยระบบ 4 International Colleges & Universities (4icu.org) ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ มีสำนักงานอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย ดำเนินการจัดอันดับความนิยมเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศและทั่วโลกมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2005  โดยรายงานผลปีละ 2 ครั้ง คือ เดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคม มีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดอันดับความนิยมของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยนานาชาติ บนพื้นฐานของความนิยมในการเข้าติดตามชมเว็บไซต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะเป็นเว็บไซต์ที่ช่วยให้นักศึกษานานาชาติได้เข้าใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยนานาชาติมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การที่เว็บไซต์ที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และมีการ Update ข้อมูลข่าวสารที่สม่ำเสมอจะถูกนำมาใช้ในการพิจารณาจัดอันดับอีกด้วย การจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัย โดยระบบ 4 International Colleges &Universities (4icu.org) ไม่มีการรายงานเกณฑ์ที่ใช้จัดอันดับ เนื่องจากเหตุผลทางลิขสิทธิ์ และป้องกันการสร้างข้อมูล เพื่อให้ผลการจัดอันดับดีขึ้น ทั้งนี้ได้อ้างอิงข้อมูลจากฐานข้อมูลอิสระที่เป็นเครื่องมือในการการสืบค้นสามประเภท ได้แก่ Continue reading

Posted in eU

มทร.พระนคร พัฒนาอาจารย์ผู้สอนจัดโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร LMS for User

มทร.พระนคร โดยสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ LMS for User จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 13 – 15 สิงหาคม 2557 ณ ห้องผลิตสื่ออีเลิร์นนิ่ง ชั้น 4 อาคาร 3 (อาคารการโรงแรม) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์พณิชยการพระนคร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความสามารถในการผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการวางรากฐานที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็น e-University ที่มา : กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ตัวอย่าง การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ speexx   ตัวอย่าง วิชาการตลาดบริการ อ.นฤมล มังกรศิลา

Posted in eU

รายงานการจัดอันดับ Webometrics Ranking of World Universities July ปี 2014

Webometrics Ranking of World Universities ได้ทำการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากทั่วโลก   โดยเป็นการวัดความสามารถและคุณสมบัติของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในการเป็น “มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (E-University)” จัดทำโดย Cybermetrics Lab หรือ Internet Lab ซึ่งเป็นกลุ่มวิจัย ณ กรุงแมดดริด ประเทศสเปน การจัดอันดับของ Webometrics จะจัดทำขึ้นทุกเดือนมกราคมและกรกฎาคมของทุกปี เพื่อวัดความสามารถในการผลิตผลงานวิชาการที่เผยแพร่บนอินเตอร์เน็ต (Web Publications) และความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ของสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลก (Open Access) ซึ่งแสดงถึงความตั้งใจของสถาบันต่าง ๆ ในการเผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ ผ่านอินเตอร์เน็ต และเป็นความริเริ่มเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงความรู้อย่างเปิดกว้าง  โดยอันดับ Webometrics จะบอกถึงปริมาณและคุณภาพของสิ่งตีพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ของสถาบัน เพื่อใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่น Continue reading

Posted in eU

มทร.พระนคร พัฒนาอาจารย์ผู้สอนจัดโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดียสำหรับงานอีเลิร์นนิง

มทร.พระนคร โดยสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดียสำหรับงานอีเลิร์นนิง จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 4-6 สิงหาคม 2557 ณ ห้องผลิตสื่ออีเลิร์นนิ่ง ชั้น 4 อาคาร 3 (อาคารการโรงแรม) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์พณิชยการพระนคร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความสามารถในการผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการวางรากฐานที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็น e-University ที่มา : กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ตัวอย่าง การสร้างบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) เรื่อง “การพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความโดยการวิเคราะห์ตัวอย่าง” ผู้ช่วยศาสตร์จารย์อุบลศรี อุบลสวัสดิ์ คณะศิลปศาสตร์

Posted in eU

มทร.พระนคร พัฒนาคุณภาพงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบงานด้านสารบรรณเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” ณ ห้องศูนย์เรียนรู้ตนเอง ชั้น 2 อาคารสำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 2 – 6 มิถุนายน 2557

Posted in eU

มทร.พระนคร จับมือ กสทช. เปิดห้องทดสอบเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร)ร่วมกับ พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรคมนาคม และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นประธานเปิดห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง  มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ (RMUTP Tx LAB) ณ ห้อง RMUTP Tx LAB อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 1  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557  โดยมีคณะผู้บริหารของมทร.พระนคร และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่งเข้าร่วมพิธีเปิดดังกล่าว จากนั้นได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง RMUTP Tx LAB ก่อนรับประทานอาหารร่วมกันในช่วงท้าย Continue reading

Posted in eU

มทร.พระนคร พัฒนาอาจารย์ผู้สอนจัดโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร m-Learning in classroom

  มทร.พระนคร โดยสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้m-Learning in m-classroom จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 26 – 28 มีนาคม 2557 ณ ห้องผลิตสื่ออีเลิร์นนิ่ง ชั้น 4 อาคาร 3 (อาคารการโรงแรม) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์พณิชยการพระนคร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความสามารถในการผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการวางรากฐานที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็น e – University ตัวอย่าง การเข้าใช้งานเว็บไซต์ lms.rmutp.ac.th ในรูปแบบของ mobile learning ตัวอย่าง วิชาภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ (English for carrier) อาจารย์นฤมล Continue reading

Posted in eU