ศิษย์เก่า

รายชื่อสมาคมศิษย์เก่า

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ตำแหน่งชื่อ-สกุลเบอร์โทรศัพท์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัดนายวิชา จุ้ยชุม
กรรมการผู้จัดการบริษัท ยูไนเต็ด โมดูลาร์ ซีสเต็ม จากัดนายมนตรี บุญสิทธิ์
กรรมการบริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ดาย จำกัดนายพยุง ศักดาสาวิตร
ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานายสุรัตน์ จั่นแย้ม
ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษานายเจี่ยง วงศ์สุริยศักดิ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักอำนวยการนายวีระชัย ไตรศักดิ์
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ตำแหน่งชื่อ-สกุลเบอร์โทรศัพท์
นายกสมาคมนางวรรณา มณีนุตร์ 081-518-4728
อุปนายกคนที่ 1 ผศ.ชญาภัทร์ กี่อาริโย 08-1726-5920
อุปนายกคนที่ 2นางศุลีพร นำพา081-820-9730
อุปนายกคนที่ 3นางพยอม พิทักษ์ 086-729-0033
อุปนายกคนที่ 4นางสาวสุภิณดา ตุงคะฮามน081-805-0431
กรรมการนางสาวประพาฬภรณ์ ธีรมงคล084-094-0707
กรรมการและปฏิคมนางจงรัช กำแพงสิน089-927-7009
กรรมการและผู้ช่วยปฏิคมนางเรณู ภูวนะเสถียรฐ์087-077-7610
กรรมการและผู้ช่วยปฏิคมนางเติมสิน บูรณะนนท์ -
กรรมการและผู้ช่วยปฏิคมนางสาวอุบล สาทรานนท์087-811-0699
กรรมการและนายทะเบียนนางสาวมัลลิกา จงจิตต์ 081-695-9553
กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียนนางสาวอัชชา หัทยานานนท์085-063-2713
กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียนนางเปรมจิตต์ ดีไพบูลย์-
กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียนนางบังอร ชัยนุช086-566-5323
กรรมการและเอกสารสิ่งพิมพ์นางสาวรุ่งฤทัย รำพึงจิต085-116-1908
กรรมการและผู้ช่วยเอกสารสิ่งพิมพ์นางสาวรัตนา ชลสวัสดิ์081-253-6007
กรรมการและผู้ช่วยเอกสารสิ่งพิมพ์นางยุพดี พื้นแสน -
กรรมการและผู้ช่วยเอกสารสิ่งพิมพ์นางมะลิวัลย์ รายณะสุข085-9039-221
กรรมการและประชาสัมพันธ์หารายได้พันเอกหญิงสุบงกช หัสถาดล-
กรรมการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์หารายได้ พันเอกหญิงสิริลักขณ์ ศิริสัมพันธ์-
กรรมการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์หารายได้ นางพิศนี นาวีวงศ์089-305-5255
กรรมการและเหรัญญิก นางสาวพรรณี วิศิษฏ์วงศกร081-459-0560
กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิกนางสาวซาฟียะ เอมอารีย์ 086-070-1902
กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิกนางสาวสุพิศ รักวณิชย์ 089-784-2311
กรรมการและเลขานุการนางปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล 089-897-4366
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการนายอัศม์เดชเดชา ปานท่าไข่081-340-4433
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการนายกันตณัฐ รมพิพัฒน์ -
คณะบริหารธุรกิจ
ตำแหน่งชื่อ-สกุลเบอร์โทรศัพท์
นายกสมาคมศิษย์เก่านาย พงษ์พันธุ์ วัฒนะลิขิต083-700-0014
อุปนายก คนที่ 1ผศ. วราพันธ์ มุ่งวิชา089-527-6543
อุปนายก คนที่ 2ดร. ภคพนธ์ ศาลาทอง086-758-8755
อุปนายก คนที่ 3รศ. วิมลพรรณ อาภาเวท084-874-5438
อุปนายก คนที่ 4นาย โกศล พรพัฒนนางกูร081-649-6786
อุปนายก คนที่ 5นาง ปานทิพย์ กิติประภัทร์081-734-3808
นายทะเบียนนาย แสงฟ้า นพรัตน์เรืองเด่น081-308-6219
ผู้ช่วยนายทะเบียนนาย ธนดิษฐ์ ไพโรหกุล081-444-7541
ปฏิคมนาย ประสาท สุภาพ084-070-7159
ผู้ช่วยปฏิคมนาย ไมตรี วิไลกิจ089-790-6337
ผู้ช่วยปฏิคมนาย สมชาย ทองใบ089-444-4387
ประชาสัมพันธ์นาย พงษ์ศักดิ์ เลิศฤดีวัฒนวงศ์089-066-8558
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์นาง ศรีสุดา อยู่แย้มศรี089-893-4242
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์นาย สะธะนะ หัฏฐะโสธนะ081-617-9335
รายได้นาง สวรส เสริมพรวิวัฒน์081-371-6575
ผู้ช่วยรายได้นาย สมศักดิ์ พรสุวรรณนภา081-620-2246
ผู้ช่วยรายได้นาง มะลิ เล้ารุ่งเรืองเดช089-519-6828
ผู้ช่วยรายได้นาย สมคิด ชิตนุชตรานนท์081-488-9834
เหรัญญิกนาย นิวัฒน์ ทุติยภาค081-911-8418
ผู้ช่วยเหรัญญิกนาย บุญเจิด โพธิ์ทองแสงอรุณ081-612-9431
ผู้ช่วยกิจกรรมและสังคมนาง กัญญาลักษณ์ พัฒนจันทร์086-971-0475
ผู้ช่วยกิจกรรมและสังคมนาย มีเดช จันทร์เขียว081-933-5927
ผู้ช่วยกิจกรรมและสังคมนาง จันทิมา บุญวิริยะกุล081-866-5511
เลขานุการนาย วิชัย รุ่งจตุรงค์081-491-9997
ผู้ช่วยเลขานุการนาง อภิวรรณ ประสิทธิศุภพร081-859-1844
ผู้ช่วยเลขานุการนาง รัตนา สายัณห์084-926-5888
วิชาการดร. ยอดยิ่ง คงทอง089-671-0618
วิชาการดร. วิไลลักษณ์ สกุลภักดี081-835-1497
กรรมการนาย ประหยัด อังคณาวิศัลย์081-931-2613
กรรมการนาย กษิดิ์เดช สุทธิวานิช089-409-8940
กรรมการผศ. อำนาจ เอี่ยมสำอางค์089-201-5388
กรรมการผศ. เลอสรร สุวรรณนาคร086-712-2718
กรรมการนาย ฉัตรชัย ตะวันธรงค์086-078-0099
กรรมการนาง ภัทรี ตั้งจีรวงค์081-648-6190
กรรมการนาง ธีรวัจน์ อุดมสินเจริญกิจ081-424-3671
กรรมการกิตติมศักดิ์นาง ธัญพร หมายบุญ084-377-1339
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตำแหน่งชื่อ-สกุลเบอร์โทรศัพท์
นายกสมาคมนักเรียนเก่าช่างกลพระนครเหนือนายสมยศ วัชรสกุลเดช081-8363475
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
ตำแหน่งชื่อ-สกุลเบอร์โทรศัพท์
ประธานชมรมนายจำรัส ภาศักดี086 7039006
รองประธานชมรมผศ.วัฒนา วัชเสรีกุล081 3420526
รองประธานชมรมผศ.วรพล พนมพรสุวรรณ081 6923376
เลขานุการผศ.วาสนา ช้างม่วง081 7208103