มทร.พระนคร ร่วมกับมูลนิธิ ณ ภาฯ ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโครงการฯในงานเพื่อนพึ่งภาฯ (ยามยาก)

มทร.พระนคร ร่วมกับมูลนิธิ ณ ภาฯ ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโครงการฯในงานเพื่อนพึ่งภาฯ (ยามยาก) ระหว่างวันที่ 19 – 28 ธันวาคม 2557 ณ พระตำหนักสวนกุหลาบ เชตดุสิต กรุงเทพมหานคร

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร สนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาดังกล่าวและให้เกียรติเยี่ยมชมร้านค้า พร้อมให้กำลังใจนักศึกษาที่ปฏิบัติงาน ณ ร้าน ณ ภาฯ โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะเจรจาความร่วมมือเพิ่มเติมกับทางมูลนิธิ ณ ภาฯ โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คุณภาพสินค้า สาระปนะโยชน์ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ในลำดับต่อไป

ในการนี้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า พร้อมด้วยนางประดิษฐา นาครักษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักศึกษา และผู้นำนักศึกษา มทร.พระนคร ได้รับเกียรติให้เฝ้าฯรับเสด็จและร่วมฉายพระรูปหมู่กับ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในโอกาสเสด็จเยี่ยมชมร้าน ณ ภาฯ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา

อนึ่ง มูลนิธิ ณ ภาฯ ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นตัวกลางในการแสวงหาและนำเสนอผลงานพร้อมทั้งส่งเสริมโอกาสให้แก่ผู้ที่ได้รับความทุกข์ยากและด้อยโอกาสอันเนื่องงมาจากผลที่ได้รับทางกฏหมาย และทางสังคม โดยการนำวิทยากรเข้าไปสอนวิชาชีพให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ และนำผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากฝีมือผู้ต้องขังมาจัดจำหน่าย เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ต้องขัง พร้อมกับเป็นการสร้างอาชีพเพื่อเป็นการป้องกันมิให้ผู้ต้องขังหันกับมาทำความผิดซ้ำอีกต่อไป

สนใจชมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ เชิญพบกับฝ่ายต้อนรับจาก มทร.พระนคร ของร้าน ณ ภา ฯ ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.00-22.00 น. สอบถามเส้นทาง หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 081 904 6003

ที่มา : ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาแบะศิษย์เก่า มทร.พระนคร

และนายธีรพล ชมชื่น หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร

 

Comments are closed.