ผู้บริหาร มทร.พระนคร เข้าชมวัดราชนัดดาและนิทรรศรัตนโกสินทร์

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์และผู้ปฏิบัติงานด้านวัฒนธรรม ชมโลหะปราสาท วัดราชนัดดา “พุทธสถาปัตย์รัตนโกสินทร์” พุทธเจดีย์ที่มีแห่งเดียวในโลก ซึ่งมียอดเป็นโลหะ พร้อมนี้ได้เข้าชม “นิทรรศรัตนโกสินทร์” ศูนย์การเรียนรู้นอกห้องเรียน ซึ่งมีการนำเสนอเรื่องราวความรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรมยุครัตนโกสินทร์ โดยใช้สื่อผสมเสมือนจริง 4 มิติ สื่อมัลติทัช มัลติมีเดียแอนิเมชัน ในลักษณะอินเตอร์แอคทีฟ เซล์ฟ เลิร์นนิ่ง (Interactive Self-learning) ซึ่งผู้ผลิตและผู้ควบคุมสื่อสมัยใหม่ได้อย่างตื่นตา ตื่นใจ น่าชื่นชม ดังกล่าว เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นับเป็นหนึ่งในความสำเร็จด้านการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย การเข้าชม วัดราชนัดดาและนิทรรศรัตนโกสินทร์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตามคำเชิญของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดโดยกองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อวันที่ 20 Continue reading

นักศึกษา มทร.พระนคร เรียนรู้วิธีนวดแผนไทยและทำลูกประคบ

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร(มทร.พระนคร) เป็นประธานเปิดโครงการ การจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม: จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ระยะที่ 1 กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการนวดแผนไทยและการทำลูกประคบ ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 อาคาร A คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 โครงการดังกล่าว จัดโดยกองศิลปวัฒธรรม มีนักศึกษาจาก 9 คณะของมทร.พระนคร เข้าร่วมเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการนวดแผนไทยและการทำลูกประคบจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการนวดแผนไทยและการทำลูกประคบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ได้แก่ อาจารย์ศรีวิไล พวกน้อย และนายสมคิด พระไชยบุญ

มทร.พระนคร สร้างความร่วมมือ 9 ราชมงคลและเครือข่ายวิจัยประชาชื่น พัฒนาวารสารวิชาการเพื่อสังคม “

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 8 แห่ง และเครือข่ายวิจัยประชาชื่น จัดโครงการการสร้างเครือข่ายวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาวารสารวิชาการเพื่อสังคม เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมดวงกมล โรงแรมเดอะสุโกศล ถนนพญาไท กรุงเทพฯ การดำเนินโครงการประกอบด้วยการบรรยาย เรื่อง แนวทางของวารสารวิชาการเพื่อสังคม โดยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัติ บุญหลง ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ และการบรรยาย เรื่อง หลักการและกรอบแนวคิดในการประเมินคุณภาพผลงานวิชาการเพื่อสังคม โดยรองศาสตราจารย์ ดร.บวร ปภัสราทร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีผู้เข้าร่วมโครงการจาก 9 มทร. บุคลากรจากคณะและหน่วยงานของ มทร.พระนคร และสมาชิกเครือข่ายวิจัยประชาชื่น รวม 60 Continue reading

9 ราชมงคล ประชุมความร่วมมือ การสนองงานในเบื้องพระยุคลบาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง จัดประชุมการสนองงานในเบื้องพระยุคลบาท 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมดวงกมล โรงแรมเดอะสุโกศล ถนนพญาไท กรุงเทพฯ โดยมี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจาก 9 มทร. ซึ่งวาระการประชุมที่สำคัญ คือ 1) การจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 Continue reading

มทร.พระนคร ร่วมเป็นสมาชิก “พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม” (Engagement Thailand – EnT)

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก “พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม”(Engagement Thailand – EnT) ประเภทองค์กร ราย 3 ปี มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งในมหาวิทยาลัย เครือข่าย มทร. 9 แห่ง และระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นพื้นที่กลางในการร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การทำงานวิชาการเพื่อสังคม การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ตลอดจนเป็นจุดประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยที่สนใจพันธกิจสังคมในประเทศและต่างประเทศ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.engagementthailand.org การเป็นสมาชิกดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะได้รับประโยชน์ ดังนี้ การพัฒนางานวิชาการ เช่น การให้คำปรึกษา ฝึกอบรม และประสานวิทยากรจากทั้งในและต่างประเทศมาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับบุคลากร การให้คำปรึกษาการเขียนผลงาน และการเสนอผลงานเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพของบุคลากรด้วยผลงานเพื่อสังคม การร่วมเสนอแนะนโยบายและมาตรการต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้าง Engagement ในประเทศและ ASEAN การส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมสัมมนาของ EnT Continue reading

เปิดบ้านคหกรรม ย้อนวัฒนธรรมโชติเวช

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ เข้าร่วมงานโครงการสัมนาวิชาชีพ เปิดบ้านคหกรรม ย้อนวัฒนธรรมโชติเวช Continue reading