มทร.พระนคร แข่งขันทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตรให้ผู้ชนะการแข่งขันในโครงการ “แข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชีสู่ความเป็นเลิศ ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ” ณ อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 ผลลการแข่งขันปรากฏว่า ผู้ชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชีสู่ความเป็นเลิศระดับอุดมศึกษา ได้แก่ นายอภิสิทธิ์ เปรมปรุง และนางสาวลลิดา สุทธินัยวราภรณ์ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ส่วนรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชีสู่ความเป็นเลิศ ระดับอาชีวศึกษาได้แก่ นายรัชชานนท์ ลี้สกุล และนางสาวชุติมณฑย์ พานแก้ว นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) โดยการแข่งขันครั้งนี้มีสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 100 ทีมทั่วประเทศ ทั้งนี้ภายในงานประกอบไปด้วย การเสวนาหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมของ Continue reading

มทร.พระนคร ร่วมกับมูลนิธิ ณ ภาฯ ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโครงการฯในงานเพื่อนพึ่งภาฯ (ยามยาก)

มทร.พระนคร ร่วมกับมูลนิธิ ณ ภาฯ ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโครงการฯในงานเพื่อนพึ่งภาฯ (ยามยาก) ระหว่างวันที่ 19 – 28 ธันวาคม 2557 ณ พระตำหนักสวนกุหลาบ เชตดุสิต กรุงเทพมหานคร รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร สนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาดังกล่าวและให้เกียรติเยี่ยมชมร้านค้า พร้อมให้กำลังใจนักศึกษาที่ปฏิบัติงาน ณ ร้าน ณ ภาฯ โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะเจรจาความร่วมมือเพิ่มเติมกับทางมูลนิธิ ณ ภาฯ โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คุณภาพสินค้า สาระปนะโยชน์ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ในลำดับต่อไป ในการนี้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า Continue reading

สภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา มทร.พระนคร ร่วมประชุม งานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2557

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า พร้อมด้วย นายธีรพล ชมชื่น หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา ประธานสภานักศึกษา นายกองค์การนักศึกษา ตัวแทนคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษาและคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ร่วมประชุมรับฟังรายละเอียดเกี่ยวกับ “งานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2557 โดย นายเอกภพ เดชเกรียงไกรสร รองประธานมูลนิธิ ณภาฯ ในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พร้อมทีมงานได้ให้รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับงานบริการในร้าน NABHA CAFE โดยทางมูลนิธิฯ รับผิดชอบและ มีความสนใจและต้องการนักศึกษามหาวิทยาลัยเป็นอาสาสมัครช่วยงานร้านฯ ซึ่งเป็นร้านจำหน่ายไอศกรีม เบเกอรี่ เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้ต้องขัง ในงานดังกล่าว ประชุมเมื่อวันพุธที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2557 ณ ห้องประชุมเทเวศร์ Continue reading

สภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา มทร.พระนคร ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ “๕ ธันวามหาราช “

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดย คณะกรรมการบริหารสภานักศึกษาและคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา นำตัวแทนนักศึกษา ทั้ง ๙ คณะ พร้อม Mr. Miss และ Miss สีสัน RMUTP ประจำปี ๒๕๕๗ ร่วมริ้วขบวนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ใน “พิธีถวายพานพุ่มราชสดุดีและจุดเทียนชัยถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๘๗ พรรษา งาน “๕ ธันวามหาราช” สำหรับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในปีนี้ หน่วยงานราชการต่าง ๆ ๒๔ หน่วยงาน ได้จัดกิจกรรมนิทรรศการมีชีวิต “ปณิธานสืบสานต่ออนันต์ค่า” ซึ่งแต่ละซุ้มน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง และประชาชนร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรเป็นจำนวนมหาศาล เมื่อวันพุธที่ Continue reading

บทเพลง “วันหนึ่ง…วันนี้” แด่…บัณฑิต มทร.พระนคร

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เตรียมมอบบทเพลง วันหนึ่ง…วันนี้ Congratulations RMUTP เป็นของขวัญแก่บัณฑิตใหม่ทุกคนที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญา ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 โดยกำหนดเปิดตัวเพลงนี้ต่อสาธารณชน ในพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรของ มทร.พระนคร วันที่ 10 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลพระนคร สำหรับบทเพลง “วันหนึ่ง…วันนี้” ประพันธ์คำร้องและทำนอง โดยคุณสุรักษ์ สุขเสวี และขับร้องโดยคุณอาจณรงค์ เดชะปัญญา นักร้องรางวัลชนะเลิศแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ คุณนรีกระจ่าง คันธมาศ เตรียมเข้าห้องบันทึกเสียงเพลงราชมงคลพระนครซึ่งจะเปิดตัวในลำดับต่อไป โดยทั้ง 3 ท่าน เป็นศิษย์เก่าพณิชยการพระนครที่ภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษาอันเก่าแก่และทรงเกียรติแห่งนี้ Continue reading

มทร.พระนคร จัดการประกวด Mr. Miss Seeson & Jumbo Queen Award RMUTP 2015

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงาน “การประกวด Mr. Miss Seeson & Jumbo Queen Award RMUTP 2015” เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุม D-HALL คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติพร้อม บุคลิกภาพดี มีความสามารถในการทำหน้าที่ฑูตประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลพระนคร ประจำปี 2558 โดยมีนักศึกษาจาก 9 คณะเข้าร่วมการประกวด ผลการประกวดปรากฏดังนี้ รางวัล Mr. RMUTP 2015 ได้แก่ นายพิพัฒน์ ขำบัว คณะวิศวกรรมศาสตร์ Continue reading

9 คณะ!! ร่วมประชุมและรับฟังชี้แจงการพัฒนาระบบ Activity Transcript ของ มทร.พระนคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานในการประชุม พร้อมทั้ง ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบทรานสคริปต์กิจกรรม Activity Transcript” โดยมี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้ง 9 คณะ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ทางคณะทั้ง 9 คณะ ได้จัดเตรียมข้อมูลกำหนดการหรือแผนปฏิบัติราชการ ปฏิทินปฏิบัติงานโครงการและกิจกรรมที่จัดให้แก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ของฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา เพื่อดำเนินการยืนยันและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ในระบบของทุกคณะให้เป็นปัจจุบันและถูกต้องที่สุด สำหรับช่วงท้ายการประชุมฯ ประธานได้มอบของที่ระลึกให้กับ คุณสมโภชน์ กุลธารารมย์ หัวหน้างานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้พัฒนาระบบทรานสคริปต์กิจกรรม Activity Transcript ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา Continue reading

มทร.พระนคร ร่วมออกบูธ “นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา” ครั้งที่ ๑๙

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๙ ชื่อโครงการ “เลือกแนวทาง…วางอนาคต” ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) กับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในการนี้ กองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรคณะที่รับเชิญ อาทิ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ร่วมกันออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ พร้อมให้คำแนะนำหลักสูตรของคณะ ทั้ง ๙ คณะ นอกจากนี้ ยังได้แสดงผลงานทางวิชาการ Continue reading

ทัพนักกีฬา มทร.พระนคร!! ลงแข่งรอบคัดเลือก “กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 42

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เริ่มการแข่งขันรอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 10-16 พฤศจิกายน 2557 ในส่วนเขตการแข่งขัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดทัพนักกีฬาลงแข่งขันรอบคัดเลือก ในกีฬาประเภทต่าง ๆ ดังนี้ กีฬาฟุตบอล (ทีม ช-ญ), กีฬาฟุตซอล (ทีม ช-ญ), กีฬาเปตอง (ทีม ช-ญ), กีฬาวอลเลย์บอล (ทีม ช), กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด, กีฬาบาสเกตบอล (ทีม ช), กีฬาตะกร้อ (ทีมเดี่ยว ช-ญ) (ทีมคู่ ช) (ทีมชุด ช) และกีฬาเปตอง (ทีม ช-ญ) Continue reading

สรุปผลการแข่งขัน!! RMUTP เกมส์ ครั้งที่ 9

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร RMUTP เกมส์ ครั้งที่ 9 จัดแข่งขันกีฬาตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2557 ณ สนามกีฬาภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย ได้แก่ สนามกีฬามหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ สังกัดกรุงเทพมหานคร และสนามกีฬา ศูนย์บริการการกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งมีจัดการแข่งขัน ทั้งสิ้น 14 ชนิดกีฬา และ 2 ประเภทการประกวด ปีนี้ คณะบริหารธุรกิจ ได้ถ้วยรางวัลคะแนนถ้วยกีฬารวมไปครอง โดยสรุปเหรียญการแข่งขัน 9 คณะ ตามลำดับ ดังนี้ ที่มา  :   งานกีฬา Continue reading