มทร.พระนคร ระดมความคิด สร้างสรรค์ RMUTP Branding

10551643_721382871275627_1199243591536132937_o

มทร.พระนคร ระดมความคิด สร้างสรรค์ RMUTP Branding รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติงานเรื่อง การสร้างตราสินค้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (RMUTP Branding) ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ ชั้น 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 โดยมี คุณชุติมา วิริยะมหากุล ผู้บริหารบริษัทเอเยนซี่ระดับแนวหน้าของประเทศและอาจารย์พิเศษระดับปริญญาโท คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นวิทยากร และมีผู้บริหาร หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และนักประชาสัมพันธ์จาก 9 คณะเข้าร่วมโครงการ

Comments are closed.