มทร.พระนคร จับมือ นวมินทราธิราช พัฒนาวิชาการ

10655212_704066116340636_3050770271086921192_o

รศ. สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ ดร.พิจิตร รัตนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ณ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในด้านการผลิตบุคลากร การให้บริการทางการศึกษา การเป็นแหล่งเรียนรู้ การผลิตผลงานทางวิชาการ การวิจัย การสัมมนา การผลิตวารสารทางวิชาการในรูปแบบการจัดการศึกษาวิชาการ สายวิชาชีพ และฝึกอบรมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในเขตกรุงเทพฯ อันจะศึกษาความรู้ได้อย่างกว้างขวาง และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติcheap wedding dresses online,christian louboutin uk,ralph lauren sale,louis vuitton sale,michael kors outlet

Comments are closed.