รายงานการจัดอันดับ Webometrics Ranking of World Universities July ปี 2014

11

Webometrics Ranking of World Universities ได้ทำการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากทั่วโลก   โดยเป็นการวัดความสามารถและคุณสมบัติของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในการเป็น “มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (E-University)” จัดทำโดย Cybermetrics Lab หรือ Internet Lab ซึ่งเป็นกลุ่มวิจัย ณ กรุงแมดดริด ประเทศสเปน การจัดอันดับของ Webometrics จะจัดทำขึ้นทุกเดือนมกราคมและกรกฎาคมของทุกปี เพื่อวัดความสามารถในการผลิตผลงานวิชาการที่เผยแพร่บนอินเตอร์เน็ต (Web Publications) และความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ของสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลก (Open Access) ซึ่งแสดงถึงความตั้งใจของสถาบันต่าง ๆ ในการเผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ ผ่านอินเตอร์เน็ต และเป็นความริเริ่มเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงความรู้อย่างเปิดกว้าง  โดยอันดับ Webometrics จะบอกถึงปริมาณและคุณภาพของสิ่งตีพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ของสถาบัน เพื่อใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่น ๆ ในการประเมินผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา โดย Webometrics มีเกณฑ์การวัด ปี 2014 รายละเอียดดังนี้ 

Comments are closed.