มทร.พระนคร ร่วมประชุมโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม 60 หมู่บ้าน เฉลิมพระเกียรติฯ

มทร.พระนคร  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมการสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม 60 หมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา การประชุมนี้จัดขึ้นเพื่อพิจารณาคู่มือการดำเนินงาน ปฏิทินกิจกรรม และการยกร่างคำสั่งคณะกรรมการ 9 ราชมงคล ในโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านฯ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา และการประชุมครั้งนี้มีการพิจารณายกร่างคำสั่งคณะกรรมการ 9 ราชมงคล วารสารรับใช้สังคม เพื่อวางแนวทางในการทำวารสารรับใช้สังคมร่วมกันทั้ง 9 ราชมงคล เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา Continue reading

มทร.พระนคร ร่วมงาน “University Engagement and Social Enterprise: Experiences from the UK and Thailand”

มทร.พระนคร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมสัมมนา 1st Engagement Thailand Annual Conference “University Engagement and Social Enterprise: Experiences from the UK and Thailand” ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริติช เคานซิล และEngagement Thailand (EnT)  ซี่ง มทร.พระนคร เป็นสมาชิก Continue reading

มทร.พระนครร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2557

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 12-28 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพิธีเปิดงานจัดขึ้นในวันที่ 14 สิงหาคม 2557 โดย พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และผู้บัญชาการทหารเรือ สำหรับ มทร.พระนคร นำผลงานวิจัยเข้าร่วมจัดนิทรรศการ จำนวน 33 ผลงาน เป็นผลงานของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 7 ผลงาน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 21 ผลงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 3 ผลงาน Continue reading

ผู้บริหาร มทร.พระนคร ร่วมงานการประชุมวิชาการ ระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5

  รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รวมทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่มทร.พระนคร ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม ในงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 ( 6 th RMUTNC) และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 (5 th RMUTIC) “เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่อาเซียน” (Technology and Innovation towards ASEAN) ระหว่างวันที่ 23- 25 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ Continue reading

มทร.พระนคร จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5 ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน : ถนนไปสู่อนาคตสีเขียว

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ เสด็จทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที…่ 5 “The 5th RMUTP International Conference : Science, Technology and Innovation for Sustainable Devolvement : the road towards a green future” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรม Pullman Bangkok King Power กรุงเทพฯ จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ Continue reading

มทร.พระนคร ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมจัดนิทรรศการผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 23 – 26 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (ฮอลล์ 9) เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” และเผยแพร่ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ของนักวิจัยและนักศึกษาให้เป็นที่รู้จัก เกิดความร่วมมือและประสานประโยชน์ระหว่างหน่วยงานในการนำสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมไปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย 1. การจัดนิทรรศการผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของนักวิจัยและนักศึกษา จำนวน 34 ผลงาน เป็นผลงานของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 15 ผลงาน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น9 ผลงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 8 ผลงาน Continue reading

การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานทางวิศวกรรมนวัตกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557

  การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานทางวิศวกรรมนวัตกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 วันที่ 14-15 ตุลาคม 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เปิดรับสมัครบทความวิจัยสาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน จำนวน 9 สาขา เพื่อนำเสนอผลงานวิชาการจากการศึกษา การวิจัยและพัฒนา การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งในสถาบันการศึกษาและผลงานที่เกิดจากการพัฒนาองค์กรภาคอุตสาหกรรม  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เว็บไซต์ : www.iei.or.th ติดต่อ : นายพงศ์ เดชะศิริ โทรศัพท์ : 02-345-1273 โทรสาร : 02-345-1266-7 มือถือ : 089-218-0869 Continue reading

การประชุมเพื่อหารือเตรียมการจัดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 (ครั้งที่ 2)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และบุคลากร สวพ. เข้าร่วมประชุมกับตัวแทนจาก 8 มทร. เพื่อหารือเตรียมการจัดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล ครั้งที่ 6 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2557 ซึ่งการประชุมวิชาการฯ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา โดยมีวาระการประชุมสำคัญ คือ การหารือด้านวิชาการ สถานที่จัดประชุม พื้นที่จัดนิทรรศการ การประชาสัมพันธ์การจัดงาน Continue reading