มทร.พระนคร พัฒนาอาจารย์ผู้สอนจัดโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร LMS for User

LMS_007

มทร.พระนคร โดยสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ LMS for User จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 13 – 15 สิงหาคม 2557 ณ ห้องผลิตสื่ออีเลิร์นนิ่ง ชั้น 4 อาคาร 3 (อาคารการโรงแรม) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์พณิชยการพระนคร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความสามารถในการผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการวางรากฐานที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็น e-University

ที่มา : กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

ตัวอย่าง การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ speexx

1.1

 

ตัวอย่าง วิชาการตลาดบริการ อ.นฤมล มังกรศิลา

1.2

Comments are closed.