ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

DSC_0035_resize

มทร.พระนคร โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในวันพุธที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม Lecture Theater ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า  เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้ดำเนินการประชุม และนางวันดี ประยูรวงศ์  ผู้อำนวยการกองคลัง เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินวิจัย การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ แจ้งปฏิทินการดำเนินงานวิจัยและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีนักวิจัยและผู้ประสานงานวิจัย จาก 9 คณะ เข้าร่วมประชุม จำนวน 121 คน

Comments are closed.