ราชมงคลพระนคร เดินการกุศล 1 ทศวรรษ รายได้ทูลเกล้าฯ วโรกาส สมเด็จพระเทพฯ ครบ 60 พรรษา

ราชมงคลพระนคร เดินการกุศล 1 ทศวรรษ รายได้ทูลเกล้าฯ วโรกาส สมเด็จพระเทพฯ ครบ 60 พรรษา Continue reading

Posted in hU

ประกาศผล!! บุคคลดีเด่น-ผู้ทำประโยชน์ให้ มทร.พระนคร ปี 57

ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ที่ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่น และผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร ประจำปี 2557 ดังนี้ 1. ประเภทข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มผู้บริหาร ระดับดีเด่น ได้แก่ “ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ” ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ทั้งนี้คัดเลือกจากผู้ที่ดำรงตำแหน่งคณบดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก ผู้อำนวยการกอง/ศูนย์ สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักประกันคุณภาพ สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา กลุ่มบุคลากรสายวิชาการ ระดับดีเด่น ได้แก่ “ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ อริยะเครือ” คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ระดับดีมาก ได้แก่ “ดร.วไลภรณ์ สุทธา” Continue reading

Posted in hU

อธิการบดี มทร.พระนคร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในโอกาสที่ พระเทพคุณาภรณ์ ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะภาค 14

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นสิริมงคลในโอกาสที่พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร รับพระบัญชาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค 14 ปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร และกราบขอพรปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลจากท่านเจ้าคุณต่อไป ณ วัดเทวราชกุญชร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2557

Posted in hU

คอนเสิร์ตชื่อ…ความทรงจำจะกลับมา “Memorizing Sweet Memory”

มทร.พระนคร ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพรนคร จัดคอนเสิร์ตชื่อ…ความทรงจำจะกลับมา “Memorizing Sweet Memory” …สุดยิ่งใหญ่ ศิษย์เก่าร่วมงานคับคั่ง รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร เป็นประธานเปิดงานคอนเสิร์ตความทรงจำจะกลับมา “Memorizing Sweet Memory” และงานคืนสู่เหย้าชาวพณิชยการพระนคร เนื่องในวันอาภากร ประจำปี 2557 ซึ่งจัดโดยสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว 70% มอบให้สมาคมศิษย์เก่า พ.พ.เพื่อก่อตั้งกองทุนสร้าง ปวช. พพ. และ 30% สนับสนุนการเป็นเจ้าภาพ “พระนครเกมส์” ของ มทร.พระนคร โดยคอนเสิร์ตมีกำหนดจัด 2 รอบ ในวันที่ 19 และ Continue reading

Posted in hU

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มทร.พระนคร

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับลงวันที่ 8 ธันวาคม 2557 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำนวนทั้งสิ้น 14 ราย ประกอบด้วย นายจำรัส ปิติกุลสถิตย์, นางฉวีวรรณ สุคันธรัต, นายชวลิต นิ่มละออ, นายชุมพล เที่ยงธรรม, นายธีรวุฒิ บุณญโลภณ, นายนิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ, นางสาวพวงเพชร สารคุณ, นายมนูญ สรรค์คุณากร, นายวิชา จุ้ยชุม, นายวิรุณ ตั้งเจริญ, นายวิโรจ อิ่มพิทักษ์, นางศรีวิชชา รักจำรูญ, นางสุดาศิริ วศวงศ์ Continue reading

Posted in hU

มทร.พระนคร จัดงาน “วันอาภากร รำลึก 19 ธันวา”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงาน “วันอาภากรรำลึก 19 ธันวา” เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (ศูนย์พณิชยการพระนคร) โดยวันที่ 19 ธันวาคมของทุกปี ตรงกับวันคล้ายวันประสูติของ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยมีพิธีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ฉันภัตราหารเช้า พิธีถวายสักการะพระภูมิชัยมงคล พิธีบวงสรวงพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์ฯ มีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ บริเวณหน้ามุข และบริเวณเรือนหมอพร ภายในงานมีผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

Posted in hU

แต่งตั้งรองอธิการบดี มทร.พระนคร จำนวน 7 ราย

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลพระนคร ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป และการประชุมสภามหาวิทยาลัย (นัดพิเศษ) เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ได้มีคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่ 32/2557 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2557 เรื่องแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำนวน 7 ราย ประกอบด้วย 1. นายเชาวเลิศ ขวัญเมือง ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย 2. ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 3. นางจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ Continue reading

Posted in hU

มทร.พระนคร แสดงความยินดีกับบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2556

มทร.พระนคร แสดงความยินดีกับบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2556 ศ.ไชยยศ เหมะรัตชะ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รศ.ดวงสุดา เตโชติรส อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2556 โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยฯ ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ประสบความสำเร็จในสัมมาอาชีพพร้อมอุทิศตนทำคุณประโยชน์แก่สังคม ในสาขาต่างๆ จำนวน 12 ราย ณ โรงแรมมิราเคิล คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557  

Posted in hU

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มทร.พระนคร ประจำปีการศึกษา 2556

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2556 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556 โดยมีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวนทั้งหมด 2,938 ราย รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ จำนวน 12 ราย รับพระราชทานเกียรตินิยมเหรียญทอง 6 ราย และรับพระราชทานเกียรตินิยมเหรียญเงิน 9 ราย

Posted in hU