สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยี่ยมนักเรียนทุนราชมงคล ณ ประเทศฝรั่งเศส

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ โดยพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอภิชาติ ชินวรรโณ เอกอัครราชทูตไทย พร้อมด้วยภริยา และเจ้าหน้าที่สำนักงานดูแลนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส นำคณะนักเรียนทุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ ในการนี้ นายพรเทพ กำเหนิดพรต นักศึกษาทุนพระราชทานจาก มทร.พระนคร เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ ด้วย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเป็นเกียรติประวัติกับนักเรียนทุนสมเด็จพระเทพฯ ทั้งนี้ ทรงพระราชทานของที่ระลึกและพระราชทานกำลังใจให้นักศึกษาทุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทุกคนตั้งใจเรียน  เพื่อนำความรู้กลับไปช่วยพัฒนาบ้านเมืองไทยต่อไป ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ที่มา : ข่าวภาคภาษาไทย โดย…ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มทร.พระนคร ข่าวภาคภาษาอังกฤษ โดย…ดร.สุวรรณา กล่อมจิตร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มทร.พระนคร Continue reading

นักศึกษา มทร.พระนคร ได้รับทุนสมเด็จพระเทพฯ ศึกษาต่อ ณ ประเทศฝรั่งเศส

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า นายพรเทพ กำเนิดพรต นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับทุน “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ที่ The Assemblée des Directeurs d’ I.U.T. (ADIUT) ในสาขา Electrical Engineering and Control ประเทศฝรั่งเศส ในระยะเวลา 4 ปี ซึ่งกำหนดเดินทางในเดือนพฤศจิกายน 2557 นี้ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครยินดีสนับสนุนให้นายพรเทพ ศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกต่อไป หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากประเทศฝรั่งเศสแล้ว ผศ.ยุทธภูมิ Continue reading

อธิการบดี มทร.พระนคร นำนักศึกษาทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ เข้าเฝ้ากราบบังคมทูลลาไปศึกษาต่อ ณ ประเทศฝรั่งเศส

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร นำนายพรเทพ กำเหนิดพรต นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อกราบบังคลทูลลาไปศึกษาต่อด้านวิศวกรรมเครื่องกล ด้วยทุนพระราชทาน เมื่อ 31 ตุลาคม 2557 ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักสวนจิตรลดา ในการนี้ ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัย และ ท่านอธิการบดี. พร้อมด้วยผู้บริหาร จัดเลี้ยงส่ง และแสดงความยินดีกับ นายพรเทพ กำเหนิดพรต นักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมอบโอวาทให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและนำความรู้กลับมาพัฒนาประเทศต่อไป อนึ่ง รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี กล่าวแสดงความชื่นชมและแจ้งว่า หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว หากนายพรเทพ ประสงค์จะเรียนต่อในระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก Continue reading

ปลื้ม!! นักศึกษา มทร.พระนคร รับรางวัลพระราชทาน

ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ซึ่งได้เข้ารับเกียติบัตรจากสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 Continue reading

งานแนะแนวฯ พร้อมตัวแทนนักศึกษา มทร.พระนคร ๙ คณะ ฟังความรู้ “การประกันสังคมสู่สถานศึกษา”

งานแนะแนวฯ พร้อมตัวแทนนักศึกษา มทร.พระนคร ๙ คณะ ฟังความรู้ “การประกันสังคมสู่สถานศึกษา” Continue reading

มทร.พระนคร จับมือโรตารี่ไชน่าทาวน์ ปั้นเยาวชนดีมีคุณภาพ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับคุณลินดา รัฐเมธา นายกสโมสรโรตารี่ไชน่าทาวน์และคุณปานทิพย์ กิติประภัทร์ ประธานโครงการเยาวชนพลเมืองดี สร้างสื่อ สร้างสรรค์สังคม (Empower Youth with Civic Media Learning Center หรือที่ย่อว่า YCM) เพื่อแสดงความร่วมมือทางวิชาการในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนานักศึกษาและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงานครั้งนี้ นับเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากร่วมกัน เบื้องต้นเป็นรูปแบบของความร่วมมือในด้านการคัดเลือกผู้นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ พร้อมการสนับสนุนในด้านอาหารและอาคารสถานที่ในการดำเนินโครงการ และอนาคตจะมีความร่วมมือในด้านอื่นๆ เพิ่มเติม Continue reading

ราชมงคลพระนคร จับมือ 5 สถาบัน พัฒนาคุณภาพบัณฑิต

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ มทร.พระนคร เป็นประธานการประชุมเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา 6 สถาบัน ได้แก่ สถาบันการบินพลเรือน ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ม.อีสเทิร์นเอเชีย ม.สยาม ม.ราชภัฏสวนสุนันทา และ ม.ราชมงคลพระนคร โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญในการตกลงความร่วมมือเพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ให้มีความสมบูรณ์เป็นบัณฑิตพร้อมใช้ และส่งเสริมเติมเต็ม สำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพนักศึกษาของทั้ง 6 สถาบันที่ร่วมเครือข่าย โดยกิจกรรมที่ได้ทำร่วมกันมาแล้ว อาทิ โครงการสานใจเยาวชนไทยเพื่อเกาะปูยู จ.สตูล และโครงการสังคมแห่งการเอื้ออาทร เป็นต้น ในการนี้ ผศ.วีนา สงวนพงษ์ ผช.อธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ ผศ.อภิชัย มุสิกทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการกีฬา นางประดิษฐา นาครักษา ผอ.กองพัฒนานักศึกษา และนายธีรพล ชมชื่น หัวหน้างานกิจกรรม Continue reading

มทร.พระนคร พัฒนาคุณภาพบัณฑิต จัด โครงการสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาตามกรอบ TQF

ผศ.ยุทธภูมิ     สุวรรณเวช   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์เป็นประธานเปิด “โครงการสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาตามกรอบ TQF”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์บุคลากรและนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับการสร้างกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและระบบทรานสคริปกิจกรรมและปรับปรุงการดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบเพื่อง่ายต่อการสืบค้นและนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2557 ณไวท์แอทซี  รีสอร์ท     จังหวัดระยอง