โครงการเพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษาภาษาต่างประเทศระดับสื่อสารสากล

123

นายมนตรี รัตนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานเปิดงานโครงการเพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษาภาษาต่างประเทศระดับสื่อสารสากล กิจกรรมการใช้โปรแกรม SPEEXX ในการเรียนเสริมนอกเวลาในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน เพื่อเสริมความรู้ให้แก่อาจารย์สำหรับการสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน ให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ ศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พณิชยการพระนคร เมื่อวันที่ 7-11 กรกฎาคม 2557

Comments are closed.