มทร.พระนคร พัฒนาอาจารย์ผู้สอนจัดโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดียสำหรับงานอีเลิร์นนิง

1896868_721146311292348_4616031605256021305_n

มทร.พระนคร โดยสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดียสำหรับงานอีเลิร์นนิง จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 4-6 สิงหาคม 2557 ณ ห้องผลิตสื่ออีเลิร์นนิ่ง ชั้น 4 อาคาร 3 (อาคารการโรงแรม) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์พณิชยการพระนคร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความสามารถในการผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการวางรากฐานที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็น e-University

ที่มา : กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

ตัวอย่าง การสร้างบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) เรื่อง “การพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความโดยการวิเคราะห์ตัวอย่าง” ผู้ช่วยศาสตร์จารย์อุบลศรี อุบลสวัสดิ์ คณะศิลปศาสตร์

Comments are closed.