มทร.พระนคร เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ IT Professional Co,L.td ประเทศสหรัฐอเมริกา

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับ Mr.Matin Allen Muckleroy President IT Professional Co,L.td คุณรุ่งรัตน์ สร้อยเงิน และคุณจรัญญา สิ่งประสิทธิ์กุล จากบริษัท IT Professional Co,L.td ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อเข้าศึกษาดูงานและเจรจาตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558
ที่มา : กองประชาสัมพันธ์ มทร.พระนคร

Comments are closed.