วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

เว็บไซต์ “มทร.พระนคร ในทศวรรษที่ ๒” มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่งานของมหาวิทยาลัยไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) นอกจากนั้นเป็นช่องทางให้ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันได้มารวมตัว และติดต่อสื่อสารกัน