มทร.พระนคร จัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2558

มทร.พระนคร โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก กิจกรรมที่ 1 งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (ฮอลล์ 9) เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย 1. การจัดนิทรรศการผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของนักวิจัย จำนวน 24 ผลงาน จาก 3 คณะ 1 สถาบัน ประกอบด้วย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 10 ผลงาน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 6 Continue reading

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร สวัสดีปีใหม่แด่ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร สวัสดีปีใหม่แด่ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ Continue reading

การพิจารณาข้อเสนอโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

การพิจารณาข้อเสนอโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 Continue reading

มทร.พระนคร บันทึกภาพผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อนำเสนอในงาน JFW ณ ประเทศญี่ปุ่น

มทร.พระนคร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ คงคาฉุยฉาย อาจารย์กฤตพร ชูเส้ง และอาจารย์มัลลิกา จงจิตต์ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร สวพ. ดำเนินการบันทึกภาพผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ การจัดแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์และทดสอบตลาด ในงาน JFW INTERNATIONAL FASHION FAIR 2015 ระหว่างวันที่ 19-25 มกราคม 2558 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในโครงการที่ปรึกษาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการบันทึกภาพ ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก Continue reading

การถอดบทเรียนการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานวิจัย ความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปี 2557

มทร.พระนคร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมการถอดบทเรียนโครงการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ 2557 และได้รับเชิญให้เป็นมหาวิทยาลัยตัวอย่างในการนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 – กันยายน 2557 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์การบริหารจัดการงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

โครงการการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานวิจัยและบริการวิชาการ กิจกรรมที่ 2 : ศึกษาดูงานด้านวิจัยและบริการวิชาการ

มทร.พระนคร โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานวิจัยและบริการวิชาการ กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงานด้านวิจัยและบริการวิชาการ ณ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2557 จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีมะพร้าวแก้วบ้านน้อย ซึ่งเป็นกลุ่มที่รวมตัวกันผลิตอาหารและของฝากมะพร้าวแก้วเป็นกลุ่มแรกในอำเภอเชียงคาน 2) ศูนย์เรียนรู้ผ้าทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาป่าหมาด ซึ่งเป็นกลุ่มชาวไทดำ ผลิตผ้าทอพื้นเมืองเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น และนำไปทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ และ 3) กลุ่มสตรีทำผ้าห่มนวม โดยศึกษากระบวนการทำผ้าห่มนวม ตั้งแต่เริ่มต้นจนสำเร็จเป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งการศึกษาดูงานครั้งนี้ ทำให้เกิดแนวคิดเพื่อพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Continue reading

การประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น และหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2557

มทร.พระนคร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่นและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2557 ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะอนุกรรมการคัดเลือกเชิดชูเกียรติฯ จำนวน 12 คน โดยประชุมหารือเพื่อกำหนดเกณฑ์การพิจารณาเพื่อคัดเลือกเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่นและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2557 ประกอบด้วย 1) นักวิจัยดีเด่นด้านการขอรับทุนจากหน่วยงานภายนอก ด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ด้านการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ ด้านการนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ ด้านการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 2) นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น และ 3) หน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการวิจัย ครั้งที่ 4/2557

มทร.พระนคร โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการวิจัย ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ ชั้น 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยมี รองศาสตราจารย์สุภัทรา  โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานการประชุม และได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูง ตัวแทนจาก 9 คณะ จำนวน  22 คน การประชุม ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาการดำเนินการต่อยอดจากผลงานที่ได้รับเงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสาร การวางแผนและการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557