มทร. พระนคร จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง Green Energy: energy saving and wood technology โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศเยอรมนี

รศ. สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษ เรื่อง Green Energy: energy saving and wood technology โดย Prof. Dr. –Ing. Alfred Leidig อดีตอธิการบดี Hochschule Rosenheim University of Applied Sciences ประเทศเยอรมนี เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมราชบุรีดิเรกฤทธิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีอาจารย์ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ. ดร. อมรา อมรแก้ว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมด้วยอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และคณะครุศาสตร์อุสาหกรรม
ที่มา: กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี

Comments are closed.