มทร.พระนคร ลงนามความร่วมมือต่างแดน หวัง!!นักศึกษาฝึกประสบการณ์ตรงในต่างประเทศ

รศ. สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร พร้อมด้วย ผศ.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และผศ.อภิรัติ โสฬศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เดินทางไปยัง Shabu Grill Restaurant ร้านอาหารไทยประจำประเทศสหรัฐอเมริกา ของบริษัทไอ ที แสควร์เมื่อ 16 พ.ย.2557ณ ลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา เพื่อลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านสหกิจศึกษา กับ Mr.Matin Allen Muckleroy President IT Professional Co,L.td ในการจัดส่งนักศึกษาที่มีทักษะด้านการประกอบอาหาร ออกฝึกประสบการณ์ยังต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์วิชาชีพนอกห้องเรียนในระดับสากล ทั้งนี้ ทางบริษัทยังสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางพร้อมที่พักให้กับนักศึกษาตลอดการเดินทาง เพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านคหกรรมศาสตร์และความร่วมมือกันในกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น การรับนักศึกษาเข้าทำงานประจำ /Part Time หรือการศึกษาดูงาน เป็นต้น

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

Comments are closed.