การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

DSC_0631_resize

มทร.พระนคร โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เมื่อวันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์  ชั้น 3 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มอบหมายให้      ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้ดำเนินการประชุม การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ รายงานผลการดำเนินงานโครงการวิจัยสถาบันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ชี้แจงปฏิทินการดำเนินโครงการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สรุปความต้องการทำโครงการวิจัยสถาบัน และชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผู้เข้าร่วมประชุมจาก 16 หน่วยงาน จำนวน 47 คน

Comments are closed.