เจรจาความร่วมมือทางวิชาการและวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับ Ms. Wen Jin ตำแหน่ง Officer of the office of International Cooperation and Exchanges และ Ms. Fan Aiping ตำแหน่ง Senior Officer of the International School จาก Chongqing University of Post and Telecommunications ประเทศจีน เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร Continue reading

Posted in wU

มทร.พระนคร เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ IT Professional Co,L.td ประเทศสหรัฐอเมริกา

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับ Mr.Matin Allen Muckleroy President IT Professional Co,L.td คุณรุ่งรัตน์ สร้อยเงิน และคุณจรัญญา สิ่งประสิทธิ์กุล จากบริษัท IT Professional Co,L.td ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อเข้าศึกษาดูงานและเจรจาตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ที่มา : กองประชาสัมพันธ์ มทร.พระนคร

Posted in wU

อธิการบดี มทร.พระนคร เจรจาความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยประเทศตุรกี

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับ Dr.İlker KÖSTERELiOĞLU ตำแหน่ง Lecturer และ Mr.İsmail YOLCU ตำแหน่ง Lecturer and director of HOYTAD Oranization จาก Amasya University ประเทศตุรกี ซึ่งมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อเข้าศึกษาดูงานและเจรจาตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวัฒนธรรมร่วมกัน ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 กองประชาสัมพันธ์ : รายงาน

Posted in wU

มทร. พระนคร ส่งผู้บริหารบุกคานาอาน ประเทศเกาหลีใต้ เน้นเสริมสร้างศักยภาพผู้นำ หวังกระตุ้นจิตวิญญานความรักชาติ และคุณธรรมสำคัญในการทำงานเพื่อส่วนรวม

ระหว่าง 7 – 17 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนเกษตรทหารคานาอาน (Canaan Farmers School) เมืองวอนจู สาธารณรัฐเกาหลีใต้ Continue reading

มทร.พระนคร ลงนามความร่วมมือต่างแดน หวัง!!นักศึกษาฝึกประสบการณ์ตรงในต่างประเทศ

รศ. สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร พร้อมด้วย ผศ.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และผศ.อภิรัติ โสฬศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เดินทางไปยัง Shabu Grill Restaurant ร้านอาหารไทยประจำประเทศสหรัฐอเมริกา ของบริษัทไอ ที แสควร์เมื่อ 16 พ.ย.2557ณ ลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา เพื่อลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านสหกิจศึกษา กับ Mr.Matin Allen Muckleroy President IT Professional Co,L.td ในการจัดส่งนักศึกษาที่มีทักษะด้านการประกอบอาหาร ออกฝึกประสบการณ์ยังต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์วิชาชีพนอกห้องเรียนในระดับสากล ทั้งนี้ ทางบริษัทยังสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางพร้อมที่พักให้กับนักศึกษาตลอดการเดินทาง เพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านคหกรรมศาสตร์และความร่วมมือกันในกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต Continue reading

มทร.พระนคร จับมือมหาวิทยาลัย Oklahoma พัฒนาวิชาการ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือกับ Ms.Anadra Gardner Coordinator,International Relations Oklahoma State University Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อร่วมกันพัฒนาวิชาการด้านการจัดทำหลักสูตร การวิจัย การสหกิจศึกษา และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาร่วมกัน ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557

มทร.พระนคร ศึกษาดูงานด้านคหกรรมศาสตร์ ณ Brescia University College ประเทศแคนาดา

ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนทางคหกรรมศาสตร์ พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางด้านคหกรรมศาสตร์และภาคบริหารจัดการ ณ Brescia University College เมืองนครโทรอนโต ประเทศแคนาดา โดยมี Alicia c. Garcia, PhD, RD, CFE Chair, Division of Food and Nutritional Sciences Donna Rogers, PhD Academic Dean Jennifer Coughlin Associate Continue reading

Posted in wU

โชว์!!! ศิลปวัฒนธรรมไทยด้านคหกรรมศาสตร์ ในงาน Destination Thailand at Yong-Dundas Square ณ ประเทศแคนาดา

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเชิญจากนายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูตประเทศไทยประจำแคนาดา นำโดย ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาภัทร กี่อาริโย คณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และ ผู้บริหาร คณาจารย์จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ ร่วมงาน Destination Thailand at Yong-Dundas Square เพื่อดำเนินการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยเช่น การแกะสลักผักและผลไม้ พานพุ่มผ้าลายไทย ศิลปะการดุนลายแผ่นเงินแผ่นทอง ผลิตภัณฑ์ของขวัญของที่ระลึกจากผ้าพื้นเมืองของไทยและการบรรเลงเครื่องสายไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมไทย และเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของคณะและมหาวิทยาลัยให้ชาวต่างประเทศได้รู้จักและสนับสนุนผลประโยชน์ทางด้านเศษฐกิจของไทย เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2557 ณ กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา Continue reading

Posted in wU