เพิ่มศักยภาพด้านภาษาให้แก่คณาจารย์เพื่อต้อนรับ AEC ไปอบรมภาษาเพิ่มเติม ณ Massey University ประเทศนิวซีแลนด์

1399870904930

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพิ่มศักยภาพด้านภาษาให้แกคณาจารย์เพื่อต้อนรับ AEC ด้วยส่งอาจารย์จากหลากหลายคณะ จำนวน 18 คน ไปอบรมภาษาเพิ่มเติม ณ Massey University เมือง Palmerton North ประเทศนิวซีแลนด์เป็นเวลา 34 วัน

Comments are closed.