มทร. พระนคร จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง Green Energy: energy saving and wood technology โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศเยอรมนี

รศ. สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษ เรื่อง Green Energy: energy saving and wood technology โดย Prof. Dr. –Ing. Alfred Leidig อดีตอธิการบดี Hochschule Rosenheim University of Applied Sciences ประเทศเยอรมนี เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมราชบุรีดิเรกฤทธิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีอาจารย์ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย Continue reading

ม.ราชมงคลพระนคร เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยนและพัฒนาสู่สากล ในทศวรรษที่ 2 ส่งคณาจารย์ 5 คณะเข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น ณ Massey University ประเทศนิวซีแลนด์

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณบดี 8 คณะ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าเยี่ยมชมสถาบันที่จัดอบรมด้านภาษาและตรวจประเมินโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (Intensive English Language) ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครให้ความสำคัญและเร่งรัดพัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 18 ท่าน จาก 5 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเพื่อ มทร.พระนคร ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 ในปี 2558-2568 ต่อไป ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว แบ่งออกเป็น 2 ระยะ กล่าวคือ ระยะแรก บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน Continue reading

โครงการเพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษาภาษาต่างประเทศระดับสื่อสารสากล

นายมนตรี รัตนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานเปิดงานโครงการเพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษาภาษาต่างประเทศระดับสื่อสารสากล กิจกรรมการใช้โปรแกรม SPEEXX ในการเรียนเสริมนอกเวลาในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน เพื่อเสริมความรู้ให้แก่อาจารย์สำหรับการสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน ให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ ศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พณิชยการพระนคร เมื่อวันที่ 7-11 กรกฎาคม 2557

เพิ่มศักยภาพด้านภาษาให้แก่คณาจารย์เพื่อต้อนรับ AEC ไปอบรมภาษาเพิ่มเติม ณ Massey University ประเทศนิวซีแลนด์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพิ่มศักยภาพด้านภาษาให้แกคณาจารย์เพื่อต้อนรับ AEC ด้วยส่งอาจารย์จากหลากหลายคณะ จำนวน 18 คน ไปอบรมภาษาเพิ่มเติม ณ Massey University เมือง Palmerton North ประเทศนิวซีแลนด์เป็นเวลา 34 วัน