มทร.พระนคร จัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2558

มทร.พระนคร โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก กิจกรรมที่ 1 งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (ฮอลล์ 9) เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย 1. การจัดนิทรรศการผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของนักวิจัย จำนวน 24 ผลงาน จาก 3 คณะ 1 สถาบัน ประกอบด้วย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 10 ผลงาน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 6 Continue reading

การถอดบทเรียนการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานวิจัย ความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปี 2557

มทร.พระนคร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมการถอดบทเรียนโครงการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ 2557 และได้รับเชิญให้เป็นมหาวิทยาลัยตัวอย่างในการนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 – กันยายน 2557 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์การบริหารจัดการงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

มทร.พระนคร โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในวันพุธที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม Lecture Theater ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า  เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้ดำเนินการประชุม และนางวันดี ประยูรวงศ์  ผู้อำนวยการกองคลัง เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินวิจัย การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ แจ้งปฏิทินการดำเนินงานวิจัยและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 Continue reading

การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

มทร.พระนคร โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เมื่อวันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์  ชั้น 3 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มอบหมายให้      ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้ดำเนินการประชุม การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ รายงานผลการดำเนินงานโครงการวิจัยสถาบันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ชี้แจงปฏิทินการดำเนินโครงการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สรุปความต้องการทำโครงการวิจัยสถาบัน และชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 Continue reading

การรายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2557

มทร.พระนคร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2557 และร่วมนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 – สิงหาคม 2557 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์การบริหารจัดการงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 18 – 19 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 15 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ที่มา : ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

การประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

มทร.พระนคร โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access Learning Center) ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในวันที่ 16 กันยายน 2557 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และมีการชี้แจงแนวทางการเสนอของบประมาณ รวมถึงการใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (National Research Management System : NRMS) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มีนักวิจัยและผู้ประสานงานวิจัย Continue reading

มทร.พระนคร ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารจากปลา

มทร.พระนคร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำวิทยากรและเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา มานะโรจน์ และ ดร.วรลักษณ์ ปัญญาธิติพงศ์ ดำเนินการติดตามประเมินผลและถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาของชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี (ครั้งที่ 2) มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากปลา และออกแบบบรรจุภัณฑ์  ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาและช่วยสร้างเอกลักษณ์ของกลุ่ม โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำข้าวเกรียบปลา น้ำพริกปลาป่นสมุนไพร และปลากรอบทรงเครื่อง ระหว่างวันที่ 14 – 15 กันยายน 2557 ณ กลุ่มถนอมอาหารจากปลาบ้านตาชู ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี มีสมาชิกของชุมชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 Continue reading

มทร.พระนคร ประชุมพิจารณาข้อเสนอการวิจัยงบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

มทร.พระนคร โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอการวิจัยงบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม Lecture Theater ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระหว่างวันที่ 13 – 14 กันยายน 2557 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม วาระการประชุมประกอบด้วย การชี้แจงขั้นตอนการประเมินข้อเสนอการวิจัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  การบรรยายเกี่ยวกับแนวทางการประเมินข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดย คุณเวชยันต์ Continue reading

คลินิกเทคโนโลยี มทร. พระนคร ร่วมกิจกรรมเติมความรู้ให้ อสวท. ประจำปี 2557

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมกิจกรรมเติมความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วทน.) ให้กับสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ประจำปี 2557 (ครั้งที่ 2) เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน วทน. ให้กับสมาชิก อสวท. สามารถทำหน้าที่ในการสนับสนุนกิจกรรมการนำ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพภาคการผลิตและเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือในการทำงานระหว่างเครือข่าย อสวท. ทั่วประเทศ โดยนำ อสวท. ในความดูแลของคลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นางวิไลภรณ์ แก้วสุวรรณ และ นางประทีป จันทร์แจ้ง ณ โรงแรมกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ Continue reading

มทร.พระนคร ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหน่อไม้

มทร.พระนคร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา นำวิทยากรจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้แก่ ดร.วรลักษณ์ ปัญญาธิติพงศ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา มานะโรจน์ พร้อมเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์หน่อไม้เลี้ยงหวานแปรรูปเพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิตไผ่เลี้ยงหวาน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอายุการเก็บรักษาหน่อไม้เลี้ยงหวานแปรรูป ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมของกลุ่ม และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนกลุ่มผู้ผลิตไผ่เลี้ยงหวานและชุมชนใกล้เคียง โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำไส้กรอกอีสานหน่อไม้ ไส้อั่วสดหน่อไม้ และลูกชิ้นหมูหน่อไม้  ระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2557 ณ กลุ่มชุมชนผู้ผลิตไผ่เลี้ยงหวาน ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง มีสมาชิกของชุมชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 65 คน