มทร. พระนคร ส่งผู้บริหารบุกคานาอาน ประเทศเกาหลีใต้ เน้นเสริมสร้างศักยภาพผู้นำ หวังกระตุ้นจิตวิญญานความรักชาติ และคุณธรรมสำคัญในการทำงานเพื่อส่วนรวม

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารของ มทร.พระนคร โดยร่วมมือกับโรงเรียนเกษตรทหารคานาอาน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ซึ่งมีหลักสูตรการฝึกเข้มข้นสำหรับผู้บริหารในเรื่องการสร้างจิตสำนึกผู้นำ จิตวิญญาณความรักชาติ ตลอดจนคุณลักษณะพิเศษของการเป็นผู้นำ อาทิ ความเสียสละ ความอดทน ความกตัญญู ความมุ่งมั่นและทุ่มเทให้กับการทำงานอย่างหนักเพื่อส่วนรวม เป็นต้น ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้ส่งผู้บริหารกลุ่มแรกเข้ารับการอบรม ได้แก่ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า นางจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ ผศ.นิวัตร จารุวาระกูล รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ดร.สุวรรณา กล่อมจิตร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ดร.สุรเชษฐ เดชฟุ้ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป และนายธานี สุคนธชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โดยเดินทางเข้าอบรมหลักสูตรเสริมสร้างผู้นำดังกล่าว ระหว่าง 7 – 17 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนเกษตรทหารคานาอาน (Canaan Farmers School) เมืองวอนจู สาธารณรัฐเกาหลีใต้
อนึ่ง โรงเรียนเกษตรทหารคานาอาน มุ่งเน้นปรัชญา “ลองทำ ทำดู เราทำได้” บนหลักการที่ว่า ทำงานหนัก บริการ และเสียสละ ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อนบ้าน ประเทศชาติ และ โลกของเราหลักสูตรการอบรมประกอบด้วยการฟังบรรยาย การวิเคราะห์การอภิปราย การปฏิบัติงานภาคสนาม และการเยี่ยมชมสถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีความชำนาญและความสำเร็จในด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการศึกษา จากหลักฐานอ้างอิง ปรากฏว่า ผู้นำและบุคคลสำคัญของสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ล้วนผ่านการฝึกอบรมจากโรงเรียนเกษตรทหารคานาอานแห่งนี้ ส่งผลให้การพัฒนาประเทศของเกาหลีใต้เป็นไปอย่างก้าวกระโดด จากประเทศผู้แพ้สงคราม มีสภาพเศรษฐกิจที่เข้าขั้นวิกฤต ประชากรมีฐานะยากจน ทว่า…ภายใน 50 ปี “เกาหลีใต้” กลับผงาดกลายเป็นเป็นประเทศผู้มั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ในระดับโลกและภูมิภาคอาเซี่ยนที่มีความน่าสนใจต่อการศึกษากระบวนการ กลวิธีคิดและการดำเนินการในภาคปฏิบัติ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา มทร.พระนคร อย่างมีนัยสำคัญ

ที่มา : ข่าวภาคภาษาไทยและภาพโดย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า

Comments are closed.