มทร.พระนครพัฒนาบุคลากรด้านการคลัง

ผศ.ดร.วันสิริ ประเสริฐทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร)เป็นประธานเปิดโครงการ “พัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และบริหารทรัพย์สิน” ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 2 -4 ธันวาคม 2557 ซึ่งมีบุคลากรของ มทร.พระนคร เข้าร่วมประมาณ 120 คน
โครงการดังกล่าว จัดโดยกองคลัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่อง “Undo” การกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและการบริหารสัญญา เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดเป็นไปในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบภาระหน้าที่ในความรับผิดชอบและเข้าใจขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีการพัฒนาด้านการให้บริการที่ดียิ่งๆขึ้นต่อไป

Comments are closed.