อธิการบดี มทร.พระนคร พบประชาคม ครั้งที่ 1 ชูประเด็นนโยบาย 9 ด้าน พัฒนามหาวิทยาลัยแบบเต็มสูบ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร เปิดช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย และการสื่อสารในองค์กร ในรายการอธิการบดีพบประชาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและทีมผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ เป็นการประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการสื่อสารก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ โดยจะมีการนำเสนอรายการเป็นรายไตรมาส สำหรับไตรมาสแรกเป็นการนำเสนอนโยบายการบริหารงานของอธิการบดี 9 ด้าน การเตรียมการประชุม Retreat สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตลอดจน มทร.พระนครกับการเป็นเจ้าภาพ “พระนครเกมส์” โดยอธิการบดีกล่าวอวยพรปีใหม่ สามารถรับชมรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์อธิการบดีสุภัทรา โกไศยกานนท์  หรือที่ http://youtu.be/85rK5K3IB2Y
ที่มา : ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า และนางระวิวรรณ ธรณี รองคณบดีฝ่ายวางแผน คณะศิลปศาสตร์

Comments are closed.