มทร.พระนคร จับมือมหาวิทยาลัย Oklahoma พัฒนาวิชาการ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือกับ Ms.Anadra Gardner Coordinator,International Relations Oklahoma State University Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อร่วมกันพัฒนาวิชาการด้านการจัดทำหลักสูตร การวิจัย การสหกิจศึกษา และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาร่วมกัน ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557

Comments are closed.