มทร.พระนคร จัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2558

มทร.พระนคร โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก กิจกรรมที่ 1 งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (ฮอลล์ 9) เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย
1. การจัดนิทรรศการผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของนักวิจัย จำนวน 24 ผลงาน จาก 3 คณะ 1 สถาบัน ประกอบด้วย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 10 ผลงาน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 6 ผลงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 7 ผลงาน และสถาบันวิจัยและพัฒนา 1 ผลงาน
2. การให้สัมภาษณ์สำหรับจัดทำสื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย/ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ในเวทีงานวันนักประดิษฐ์ โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จำนวน 6 ผลงาน
(1) การออกแบบเครื่องทอผ้าแบบยกดอกพิเศษฯ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ อริยะเครือ)
(2) การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของฝากสำหรับผลิตภัณฑ์ปลาสลิดฯ (อาจารย์มยุรี เรืองสมบัติ)
(3) การพัฒนาการเตรียมสีผสมจากสีย้อมธรรมชาติ (ดร.ไพรัตน์ ปุญญาเจริญนนท์)
(4) การพัฒนาเส้นด้ายจากซังข้าวสู่เชิงพาณิชย์ (อาจารย์อัชชา หัทยานานนท์)
(5) การศึกษาและพัฒนาเส้นใยพืชมะละกอฯ (อาจารย์ชูเกียรติ อนันต์เวทยานนท์)
(6) ขนมปังจากเนื้อลูกตาลสุก (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ และ ดร.วรลักษณ์ ปัญญาธิติพงศ์)

Comments are closed.