โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มทร.พระนคร

img22-12-57

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับลงวันที่ 8 ธันวาคม 2557 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำนวนทั้งสิ้น 14 ราย ประกอบด้วย นายจำรัส ปิติกุลสถิตย์, นางฉวีวรรณ สุคันธรัต, นายชวลิต นิ่มละออ, นายชุมพล เที่ยงธรรม, นายธีรวุฒิ บุณญโลภณ, นายนิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ, นางสาวพวงเพชร สารคุณ, นายมนูญ สรรค์คุณากร, นายวิชา จุ้ยชุม, นายวิรุณ ตั้งเจริญ, นายวิโรจ อิ่มพิทักษ์, นางศรีวิชชา รักจำรูญ, นางสุดาศิริ วศวงศ์ และนายสุรพงษ์ โสธนะเสถียร ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป

 

Comments are closed.