อธิการบดี มทร.พระนคร พบประชาคม ครั้งที่ 1 ชูประเด็นนโยบาย 9 ด้าน พัฒนามหาวิทยาลัยแบบเต็มสูบ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร เปิดช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย และการสื่อสารในองค์กร ในรายการอธิการบดีพบประชาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและทีมผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ เป็นการประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการสื่อสารก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ โดยจะมีการนำเสนอรายการเป็นรายไตรมาส สำหรับไตรมาสแรกเป็นการนำเสนอนโยบายการบริหารงานของอธิการบดี 9 ด้าน การเตรียมการประชุม Retreat สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตลอดจน มทร.พระนครกับการเป็นเจ้าภาพ “พระนครเกมส์” โดยอธิการบดีกล่าวอวยพรปีใหม่ สามารถรับชมรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์อธิการบดีสุภัทรา โกไศยกานนท์  หรือที่ http://youtu.be/85rK5K3IB2Y ที่มา : ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า และนางระวิวรรณ ธรณี รองคณบดีฝ่ายวางแผน คณะศิลปศาสตร์

มทร.พระนครพัฒนาบุคลากรด้านการคลัง

ผศ.ดร.วันสิริ ประเสริฐทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร)เป็นประธานเปิดโครงการ “พัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และบริหารทรัพย์สิน” ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 2 -4 ธันวาคม 2557 ซึ่งมีบุคลากรของ มทร.พระนคร เข้าร่วมประมาณ 120 คน โครงการดังกล่าว จัดโดยกองคลัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่อง “Undo” การกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและการบริหารสัญญา เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดเป็นไปในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบภาระหน้าที่ในความรับผิดชอบและเข้าใจขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีการพัฒนาด้านการให้บริการที่ดียิ่งๆขึ้นต่อไป

มทร.พระนคร จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้บัตรเครดิตราชการ

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร. พระนคร) จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้บัตรเครดิตราชการ สำหรับมทร.พระนครในหัวข้อ“การใช้บัตรเครดิตราชการ” ณ ห้องประชุม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่จากกรมบัญชีกลาง และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้บัตรเครดิตสำหรับราชการ เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร ตลอดจนเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการที่รวดเร็วอีกด้วย ซึ่งมีคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานของ มทร.พระนคร เข้าร่วมจำนวนมาก นอกจากนี้ กองคลังได้กำหนดจัดโครงการ พัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และบริหารทรัพย์สิน ระหว่างวันที่ 2- 4 ธันวาคม 2557 ณ สวนนงนุชพัทยา Continue reading

มทร. พระนคร ส่งผู้บริหารบุกคานาอาน ประเทศเกาหลีใต้ เน้นเสริมสร้างศักยภาพผู้นำ หวังกระตุ้นจิตวิญญานความรักชาติ และคุณธรรมสำคัญในการทำงานเพื่อส่วนรวม

ระหว่าง 7 – 17 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนเกษตรทหารคานาอาน (Canaan Farmers School) เมืองวอนจู สาธารณรัฐเกาหลีใต้ Continue reading

มทร.พระนคร ระดมความคิด สร้างสรรค์ RMUTP Branding

มทร.พระนคร ระดมความคิด สร้างสรรค์ RMUTP Branding รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติงานเรื่อง การสร้างตราสินค้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (RMUTP Branding) ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ ชั้น 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 โดยมี คุณชุติมา วิริยะมหากุล ผู้บริหารบริษัทเอเยนซี่ระดับแนวหน้าของประเทศและอาจารย์พิเศษระดับปริญญาโท คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นวิทยากร และมีผู้บริหาร หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และนักประชาสัมพันธ์จาก 9 คณะเข้าร่วมโครงการ

มทร.พระนครเจ๋ง!! คว้ารางวัลบัญชีภาครัฐดีเด่น

นางจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นตัวแทนอธิการบดีเข้ารับรางวัล “หน่วยงานบัญชีภาครัฐดีเด่น” ในโครงการ มอบรางวัลที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีประมาณ 2557จัดโดยกรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 ณ หอประชุมกองทัพเรือ

รศ.สุภัทรา มอบรางวัลดีเด่น “แนวปฏิบัติที่ดี”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัลดีเด่น ในการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เมื่อวันอังคารที่ 23 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รักษาการอธิการบดี มทร.พระนคร บันทึกเทปรายการคัดข่าวเด่น ช่อง NBT

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้สัมภาษณ์บันทึกเทปรายการคัดข่าวเด่น ในประเด็น “นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร การเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน และเจ้าภาพการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 31 พระนครเกมส์” โดยมีคุณอรอุมา เกษตรพืชผล นักจัดรายการที่มีชื่อเสียงเป็นพิธีกร ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รายการดังกล่าวจะเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (NBT) ในวันพุธ ที่ 3 กันยายน 2557 เวลา 21.30 -22.00 น.