มทร.พระนคร ยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดสมุทรสงคราม (ปีที่ 3)

มทร.พระนคร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่ดำเนินโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการจังหวัดสมุทรสงคราม (ปีที่ 3) โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา มานะโรจน์ ดร.วไลภรณ์  สุทธา และ ดร.วรลักษณ์ ปัญญาธิติพงศ์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้แก่ อาจารย์กิ่งกาญจน์ พิจักขณา อาจารย์มยุรี เรืองสมบัติ  และอาจารย์ดรุณรัตน์ พิกุลทอง  ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำผลิตภัณฑ์จากกล้วย ได้แก่ คุกกี้เม็ดมะม่วงหิมพานต์ พายชั้นไส้ไก่ ไส้อั่วกล้วยน้ำว้า ไส้กรอกอีสานกล้วยน้ำว้า กล้วยกรุบกรอบ ขนมหม้อแกงถ้วยทองแป้งกล้วย ขนมดอกจอกแป้งกล้วย ขนมโสมนัสแป้งกล้วย และการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 26-29 พฤศจิกายน Continue reading

มทร.พระนคร ดำเนินการทดสอบตลาดของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โครงการที่ปรึกษาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม

มทร.พระนคร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ คงคาฉุยฉาย อาจารย์กฤตพร ชูเส้ง     อาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ อาจารย์นฤพน ไพศาลตันติวงศ์ อาจารย์คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น พร้อมด้วยบุคลากร สวพ. ดำเนินการทดสอบตลาดของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ในโครงการที่ปรึกษาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในงานไทยคราฟท์แฟร์ ณ โรงแรมจัสมิน (Jasmine Hotel) เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะชาวญี่ปุ่น โดยโครงการฯนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา รับประเมินผลการดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา รับตรวจประเมินผลการดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จากสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำโดยคุณคณิต  ถิรวณิชย์ คุณพนิดา แสงทอง และคุณอุราวรรณ  อุ่นแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคุณปัณฑารีย์ อมรเกียรติขจร ผู้ประเมินจาก มจธ. โดยเก็บข้อมูล สัมภาษณ์กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในโครงการการพัฒนาต่อยอดสมุนไพรแปรรูปของกลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ณ กลุ่มสตรีสหกรณ์เกษตรไชโย ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2557

คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร รับการตรวจประเมินผลการดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า  เมฆเกรียงไกร รองอธิการฝ่ายวิชาการและวิจัย และรองผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร เป็นประธานรับการตรวจประเมิน           โดยมอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้จัดการศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา รายงานผลการดำเนินงานในส่วนของคลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เสนอผลการดำเนินงานของคลินิกเทคโนโลยีที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำนวน            9 โครงการ เพื่อรับการประเมินจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้               แนวทางการดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยีให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร (ศูนย์เทเวศร์)  

มทร.พระนคร ลงพื้นที่สำรวจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โครงการที่ปรึกษาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ครั้งที่ 2

มทร.พระนคร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ คงคาฉุยฉาย และอาจารย์กฤตพร ชูเส้ง อาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร สวพ. ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในโครงการที่ปรึกษาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนับสนุนงบประมาณโครงการโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการลงพื้นที่ชุมชน กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ บ้านนาทุ่งนาเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา

มทร.พระนคร ลงพื้นที่สำรวจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โครงการที่ปรึกษาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

มทร.พระนคร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ คงคาฉุยฉาย และอาจารย์กฤตพร ชูเส้ง อาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร สวพ. ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในโครงการที่ปรึกษาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนับสนุนงบประมาณโครงการโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการลงพื้นที่ชุมชน จำนวน 12 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสตรีทอผ้าไหมลายยกดอก จังหวัดสุรินทร์ กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอำเภอพุทไธสง กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองโก กลุ่มทอผ้าพัฒนาอาชีพบ้านยาง จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มสงครามไหมไทย กลุ่มสตรีบ้านหัวฝาย  จังหวัดขอนแก่น กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านโพนแพรวา กลุ่มไหมสมเด็จ กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านโนนนคร กลุ่มแพรวาเมืองเก่า กลุ่มทอผ้ามัดหมี่และหมอนขิดบ้านด่านเหนือ กลุ่มจุกแพรวา จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ Continue reading

มทร.พระนคร ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารจากปลา

มทร.พระนคร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำวิทยากรและเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา มานะโรจน์ และ ดร.วรลักษณ์ ปัญญาธิติพงศ์ ดำเนินการติดตามประเมินผลและถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาของชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี (ครั้งที่ 2) มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากปลา และออกแบบบรรจุภัณฑ์  ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาและช่วยสร้างเอกลักษณ์ของกลุ่ม โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำข้าวเกรียบปลา น้ำพริกปลาป่นสมุนไพร และปลากรอบทรงเครื่อง ระหว่างวันที่ 14 – 15 กันยายน 2557 ณ กลุ่มถนอมอาหารจากปลาบ้านตาชู ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี มีสมาชิกของชุมชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 Continue reading

คลินิกเทคโนโลยี มทร. พระนคร ร่วมกิจกรรมเติมความรู้ให้ อสวท. ประจำปี 2557

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมกิจกรรมเติมความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วทน.) ให้กับสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ประจำปี 2557 (ครั้งที่ 2) เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน วทน. ให้กับสมาชิก อสวท. สามารถทำหน้าที่ในการสนับสนุนกิจกรรมการนำ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพภาคการผลิตและเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือในการทำงานระหว่างเครือข่าย อสวท. ทั่วประเทศ โดยนำ อสวท. ในความดูแลของคลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นางวิไลภรณ์ แก้วสุวรรณ และ นางประทีป จันทร์แจ้ง ณ โรงแรมกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ Continue reading

มทร.พระนคร ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหน่อไม้

มทร.พระนคร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา นำวิทยากรจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้แก่ ดร.วรลักษณ์ ปัญญาธิติพงศ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา มานะโรจน์ พร้อมเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์หน่อไม้เลี้ยงหวานแปรรูปเพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิตไผ่เลี้ยงหวาน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอายุการเก็บรักษาหน่อไม้เลี้ยงหวานแปรรูป ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมของกลุ่ม และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนกลุ่มผู้ผลิตไผ่เลี้ยงหวานและชุมชนใกล้เคียง โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำไส้กรอกอีสานหน่อไม้ ไส้อั่วสดหน่อไม้ และลูกชิ้นหมูหน่อไม้  ระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2557 ณ กลุ่มชุมชนผู้ผลิตไผ่เลี้ยงหวาน ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง มีสมาชิกของชุมชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 65 คน

มทร.พระนคร ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมประชุมหารือการเป็นที่ปรึกษาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP สู่สากล

  สวพ. จัดประชุมหารือข้อกำหนดของงาน (TOR) การจ้างที่ปรึกษาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ด้วยนวัตกรรม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ก้าวสู่สากล ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานการประชุม งานนี้อยู่ในความรับชอบของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี ที่มา : ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา