การประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

IMG_9497_resize

มทร.พระนคร โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access Learning Center) ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในวันที่ 16 กันยายน 2557 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และมีการชี้แจงแนวทางการเสนอของบประมาณ รวมถึงการใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (National Research Management System : NRMS) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มีนักวิจัยและผู้ประสานงานวิจัย จาก 9 คณะ เข้าร่วมประชุม จำนวน 88 คน

Comments are closed.