เพชรราชมงคลพระนคร รุ่น 10 เดินทางแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษา ณ บาหลี : อินโดนีเซีย

นักศึกษาเพชรราชมงคลพระนคร รุ่น 10 เดินทางแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษา ณ Bali Polytechnic เพื่อเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์นอกห้องเรียน และประชาสัมพันธ์ มทร.พระนคร ทางด้านการจัดการศึกษายังต่างประเทศ ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศนักศึกษาเพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่10 ระหว่าง 8-15 ก.ค.57 ณ Bali Polytechnic Indonesia

เพชรราชมงคลรุ่นที่ 10 เดินทางไปแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ. ประเทศจีน

ผศ.วีนา สงวนพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยนางประดิษฐา  นาครักษา ผอ.กองพัฒนานักศึกษานำนักศึกษาโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา (เพชรราชมงคลพระนคร)รุ่นที่10 เดินทางไปฝึอกอบรมและแลกเปลี่ยนทางภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการอาชีพหนานหนิง  (NCVT) เมืองหนานหนิง   สาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งแต่วันที่14-28มิถุนายน 2557 โดยรองอธิการบดีฝ่ายนักศึกษาของNCVTให้การต้อนรับและร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ ณ ภัตตาคารจินหลง เมื่อวันที่16มิย.57 ที่มา:ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์

เพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่10″ จัดพิธีปิด ยิ่งใหญ่ หวังขึ้นชั้นระดับสากล เพื่อก้าวแรกสู่ทศวรรษที่ 2

ผศ. ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่10” โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนักศึกษาให้ได้รับความรู้ และประสบการณ์นอกห้องเรียน พัฒนาความเป็นผู้นำ เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพออกสู่สังคม ดังปณิธานด้านการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ว่า “นักศึกษาคือหัวใจของ มทร. พระนคร บัณฑิตนักปฏิบัติของมทร.พระนคร คือหัวใจของประเทศ” สำหรับพิธีปิดโครงการดังกล่าว นักศึกษาจาก 9 คณะ ซึ่งเป็นเพชรราชมงคลพระนคร กว่า 40 คน ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการ “การแสดงผลงานนักศึกษา” ภายใต้หัวข้อ “เพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 10 ก้าวแรกสู่ทศวรรษที่ 2” โดยจัดแสดงในรูปแบบบอร์ดนิทรรศการที่น่าสนใจ เช่น พระภัทรมหาราช ผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ จากรุ่นสู่รุ่น กันและกัน Continue reading