มทร.พระนคร เร่งพัฒนาด้านกายภาพและภูมิทัศน์ ด้วยแผน สั้น-กลาง-ยาว

DSC_3937

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า ภายใต้การบริหารงานแบบเป็นสั้น -ทำยาว ด้วยการบริหารองค์รวมเชิงรุก สู่ทศวรรษที่ 2 เพื่อความยั่งยืน ของ มทร.พระนคร ในปี พ.ศ.2557-2568 นั้น
บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้เร่งรัดพัฒนาด้านกายภาพและภูมิทัศน์ รับการเปิดภาคการศึกษาใหม่ด้วยการจัดกิจกรรมตามแผนระยะสั้น กลาง ยาว เพื่อพัฒนากายภาพและภูมิทัศน์ของมทร.พระนคร ให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การทำงาน และการเสริมสร้างกิจกรรมของนักศึกษาและบุคลากรอย่างคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพ
ในเบื้องต้น มหาวิทยาลัยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ รศ.มานพ พงศทัต อดีตรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอดีตที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิประจำภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาเป็นที่ปรึกษาเพื่อวางแผนพัฒนากายภาพและภูมิทัศน์ เพื่อความยั่งยืนของ มทร.พระนคร ด้วยแผนการบริหารแบบองค์รวมระยะสั้น กลางและยาว ดังกิจกรรม ต่อไปนี้

ระยะสั้น  – เปิดประตู

เพื่อการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ด้วยการเปิดประตู โชว์ของดีและภูมิความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในทุกพื้นที่ศูนย์การศึกษาให้ประชาคมทั่วไปได้รับทราบ และสร้างจิตสำนึกรักองค์กร ผสานความร่วมแรงร่วมใจกันด้วยการรณรงค์ปลูกต้นอินทนิลและบัวฉลองขวัญ ต้นไม้และดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย ที่แสดงถึงสื่อสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้โดดเด่นในทุกพื้นที่

ระยะกลาง – ชูวัง

ชูประวัติศาสตร์ความเป็นวังเก่า ซึ่งเป็นที่ตั้งของจุดกำเนิดเกิด มทร.ทั้ง 9 แห่ง ด้วยการพัฒนาอาคาร รองรับการขยายการศึกษาใหม่เพิ่มขึ้น เพื่อให้ประชาคมภายในและภายนอกได้รับทราบถึงสิ่งที่เป็น Unseen in RMUTP และการสร้างอัตลักษณ์ความเป็นวังเก่าทางด้านสถาปัตยกรรม เช่น รั้ว กำแพง ประตู ให้เป็นรูปแบบเดียวกันทุกพื้นที่ สื่อด้วยรูปลักษณ์ของอาคารที่เป็นศูนย์กลางของศูนย์การศึกษาวังกรมหลวงราชบุรี ดิเรกฤทธิ์ ให้เกิดเป็นเอกลักษณ์เพื่อสร้างความภูมิใจร่วมกัน

ระยะยาว – สร้างพลังอนาคต

จัดทำ Master Plan พัฒนาพื้นที่ทุกศูนย์การศึกษาของมทร.พระนคร ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อรองรับการบริหารงานแบบองค์รวม ขยายและจัดหาพื้นที่ใหม่ เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์กลางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทั่วไปของนักศึกษาชั้นปีที่ 1และปีที่ 2 ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และหลอมรวมใจนักศึกษาใหม่ให้เป็นหนึ่งเดียว ก่อนกลับเข้าสู่วังและวัด อันเป็นที่ตั้งของ 9 คณะ ในชั้นปี 3 และปี 4  ให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติเฉพาะทางสู่โลกอาชีพ ด้วยปณิธาน “นักศึกษาคือหัวใจของมทร.พระนคร บัณฑิตนักปฏิบัติของ มทร.พระนคร คือหัวใจของประเทศ”

Comments are closed.