ประกาศผล!! บุคคลดีเด่น-ผู้ทำประโยชน์ให้ มทร.พระนคร ปี 57

ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ที่ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่น และผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร ประจำปี 2557 ดังนี้

1. ประเภทข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว

กลุ่มผู้บริหาร ระดับดีเด่น ได้แก่ “ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ” ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ทั้งนี้คัดเลือกจากผู้ที่ดำรงตำแหน่งคณบดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก ผู้อำนวยการกอง/ศูนย์ สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักประกันคุณภาพ สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา

กลุ่มบุคลากรสายวิชาการ
ระดับดีเด่น ได้แก่ “ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ อริยะเครือ” คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ระดับดีมาก ได้แก่ “ดร.วไลภรณ์ สุทธา” คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ระดับดี ได้แก่ “ผศ.กรรณิการ์ ม่วงชู” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทั้งนี้คัดเลือกจากผู้ที่ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์

2. ประเภทกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน คัดเลือกจากผู้ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี/หัวหน้าสำนักงาน ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ หรือ เชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่งประเภททั่วไป

กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน
ระดับดีเด่น ได้แก่ “นางจุรีพร แสนนิ่ง” หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
ระดับดีมาก ได้แก่ “นางสาวรติมากานต์ ห้วยหงษ์ทอง”นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ระดับดี ได้แก่ “นางพัทลาณี วรดิษฐ์”นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มพนักงานราชการ
ระดับดีเด่น ได้แก่ “นายปรีชา ลิ้มเจริญ” ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์

กลุ่มลูกจ้างประจำ
ระดับดีเด่น ได้แก่ “นายกฤษฎา บุญชู” ช่างไม้ระดับ 2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ระดับดีมาก ได้แก่ “นายสมพงค์ อมรประสิทธิ์” พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
ระดับดี ได้แก่ “นางรุจิรา สองน้อย” พนักงานสถานที่ ระดับ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มลูกจ้างชั่วคราว
ระดับดีเด่น ได้แก่ “นางสมบัติ สุขเอี่ยม” คนงาน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ระดับดีมาก ได้แก่ “นางสาวศิริกุล ภู่จำนง” นักวิชาการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

3. ผู้ทำคุณประโยชน์ให้ มทร.พระนคร

ประเภทบุคคล ได้แก่
– นางสาววิลาวัลย์ พลจันทร์
– นางยุพิน โมราทอง
– นางพัชรา วีรบวรพงศ์
– ผศ.ดร.พิศิษฏ์ โภคารัตน์กุล
– นางอรุณวรรณ หาญเจริญศักดิ์
– นางพิกุล สุจจามรรค
– นางธนธัญ การสมพรต

ประเภทหน่วยงาน/นิติบุคคล ได้แก่
– บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
– บริษัท ไอที โปรเฟสชั่นแนล จำกัด

ทั้งนี้ผู้ได้รับรางวัลดังกล่าว จะเข้ารับรางวัลในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ซึ่งตรงกับวันที่ 19 มกราคม 2558

กองประชาสัมพันธ์ รายงาน

Comments are closed.