มทร.พระนคร จัดกิจกรรม “สงกรานต์สำราญ สืบสานประเพณีไทย”

IMG_6399[1]

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานจัดงาน “สงกรานต์สำราญ สืบสานประเพณีไทย” เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 ณ หอประชุมดีฮอลล์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร (ศูนย์การศึกษาวังกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์)
ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการละเล่นที่แสดงศิลปวัฒนธรรมไทย และการรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ โดยบุคคลสำคัญทึ่ให้เกียรติร่วมในพิธี ได้แก่ นายกสภามหาวิทยาลัย (ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ) อดีตอธิการบดี (รศ.ดวงสุดา เตโชติรส)   รักษาราชการแทนอธิการบดี (รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์)   อดีตรักษาราชการแทนอธิการบดี (ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ)   อดีตรองอธิการบดี(นายอดิศักดิ์ โตเลิศมงคล และ ผศ.เตือนใจ หลิมตระกูล)   และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (คุณชวลิต นิ่มละออ , คุณพวงเพ็ชร สารคุณ , คุณศรีวิชชา รักจำรูญ , คุณฉวีวรรณ สุคันธรัต , คุณโอภาส  เขียววิชัย , ดร.นิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ)  มีผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากรจากทุกหน่วยงาน พร้อมด้วยผู้นำนักศึกษาและนักศึกษาร่วมงานดังกล่าว กว่า 300 คน

Comments are closed.