ศิษย์ปัจจุบัน

รายชื่อสโมสรนักศึกษา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ตำแหน่งชื่อ-สกุลเบอร์โทรศัพท์
นายกสโมสรนักศึกษานายพีรพล พุกโหมด
อุปนายกคนที่ 1นายวิบูลย์ชัย วิไลลักษณ์
อุปนายกคนที่ 2นายวิชา บัวธรรม
เลขานุการนางสาวลลทริยา วิชาสวัสดิ์
เหรัญญิกนางสาวเจนจิรา ใจโต
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ตำแหน่งชื่อ-สกุลเบอร์โทรศัพท์
นายกสโมสรนักศึกษานาย ปรเมศ สังฆคุณ090-986-3771
อุปนายกคนที่ 1นางสาว ทัสยา จำรัสศรี080-080-0451
อุปนายกคนที่ 2นาย นนทวัชร เฉลยมณี086-610-2939
เลขานุการนางสาว ทิพาพรรณ นิยมจิตร 089-922-3999
เหรัญญิกนางสาว ปวีณา อินถาโท080-051-2205
ประชาสัมพันธ์นางสาว พิมพิศา ทองอยู่086-0521306
สวัสดิการนาย ทรงวุฒิ น้ำทองคำ092-8180520
ประธานฝ่ายการกีฬาและส่งเสริมสุขภาพนาย ธันวา สมปานวัง088-9819718
ประธานฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรมนาย ทฤษฏี กาใจ085-8205570
ประธานฝ่ายนันทนาการนางสาว นิภาพร จรทะผา 083-5578917
ประธานฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์นางสาว พัชร์พิชา พิสิฐสันติกุล 086-4131894
ประธานฝ่ายส่งเสริมวิชาการนางสาว วรัญญา ก้านน้อย
ประธานฝ่ายพัฒนาสังคม บำเพ็ญประโยชน์ และรักษาสิ่งแวดล้อมนางสาว ณฐวรรณ ศรีจันทร์สอาด083-6206985
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ตำแหน่งชื่อ-สกุลเบอร์โทรศัพท์
นายกสโมสรนักศึกษานายนรากร ภาคเจริญ
อุปนายกคนที่ 1นายธาวิน เหลืองอร่าม
อุปนายกคนที่ 2นางสาวอัมพาภรณ์ นฤภัย
เลขานุการนางสาววิญาพร เรียบจันทึก
เหรัญญิกนางสาวบุญฑิกา เอี่ยมสำอางค์
คณะบริหารธุรกิจ
ตำแหน่งชื่อ-สกุลเบอร์โทรศัพท์
นายกสโมสรนักศึกษานาย กิเลณฑ์ ตีรโสภณ090-986-3771
อุปนายกคนที่ 1นาย วรเมธ สุวรรณขา080-080-0451
อุปนายกคนที่ 2นาย จิรายุ วงศ์ลือชา086-610-2939
เลขานุการนาย ณัฐกานต์ สาดประดับ089-922-3999
เหรัญญิกน.ส. ชลธิชา ชาญชล080-051-2205
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตำแหน่งชื่อ-สกุลเบอร์โทรศัพท์
นายกสโมสรนักศึกษานายวงศกร ดีนาถ082-3398427
อุปนายกคนที่ 1นางสาวสุภาวดี ศรพรหมฉาย081-2627794
อุปนายกคนที่ 2นายณัฐพล ซมเผ่า083-7136948
เลขานุการนางสาวสุวรรณี ธรรมดำรงวิทย์080-7698749
เหรัญญิกนางสาวสุวรรณา ธาปิยานนท์090-6020357
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตำแหน่งชื่อ-สกุลเบอร์โทรศัพท์
นายกสโมสรนักศึกษานายปิยะพันธ์ พาฬเสวต082-4966357
คณะศิลปศาสตร์
ตำแหน่งชื่อ-สกุลเบอร์โทรศัพท์
นายกสโมสรนักศึกษานางสาวปรารถนา เกรียงไกร087-1670883
อุปนายกคนที่ 1นายสุรพงษ์ จงวิไลเกษม095-4213755
อุปนายกคนที่ 2นางสาววชิราภรณ์ สุรพงศ์วาณิชกุล090-9708859
เลขานุการนางสาวชฎาเพชร ไชยวงศา083-2639879
เหรัญญิกนางสาวนฤมล นวกิจเจริญกุล089-5212921
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ตำแหน่งชื่อ-สกุลเบอร์โทรศัพท์
นายกสโมสรนักศึกษานายรุจิภาส บรรยงลักษณา0882258837
อุปนายกคนที่ 1นางสาวกสิณา บังเลิง0802778480
อุปนายกคนที่ 2นายธีรนพ บัวไข0900191519
เลขานุการนางสาวกัญญาพร ถนอมนุช0825667142
เหรัญญิกนางสาวดวงกมล นิรธานนท์0829630593
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
ตำแหน่งชื่อ-สกุลเบอร์โทรศัพท์
นายกสโมสรนักศึกษานายกันต์ธน ฉัตรไพศาลศิลป์086 9951181
อุปนายกคนที่ 1นางสาววันรพี เปี่ยมวัฒนชัย
อุปนายกคนที่ 2นายเอกสิทธิ์ ศิริสุขชัยถาวร
เลขานุการนางสาวลัลน์ลลิต ขาวเขียว083 9798342
เหรัญญิกนางสาวอาริยา ดีสัน082 7970765