นักศึกษา มทร.พระนคร ได้รับทุนสมเด็จพระเทพฯ ศึกษาต่อ ณ ประเทศฝรั่งเศส

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า นายพรเทพ กำเนิดพรต นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับทุน “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ที่ The Assemblée des Directeurs d’ I.U.T. (ADIUT) ในสาขา Electrical Engineering and Control ประเทศฝรั่งเศส ในระยะเวลา 4 ปี ซึ่งกำหนดเดินทางในเดือนพฤศจิกายน 2557 นี้ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครยินดีสนับสนุนให้นายพรเทพ ศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกต่อไป หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากประเทศฝรั่งเศสแล้ว

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมทั้งค่าตรวจร่างกาย ค่าวีซ่า ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายของนักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษาในต่างประเทศของสำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

นายพรเทพ กล่าวว่า รู้สึกดีใจอย่างมากที่ชีวิตนี้ได้มีโอกาสไปศึกษาต่อในต่างประเทศ ส่วนสิ่งที่ทำให้ได้รับทุนครั้งนี้คงเป็นเพราะตนเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีผลการเรียนที่ดีมาโดยตลอด รวมทั้งได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้รับคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครให้เป็นนักศึกษาเพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 10 ขณะนี้ตนได้เข้าคอร์สเรียนภาษาฝรั่งเศส และเตรียมร่างกายให้พร้อมกับสภาพอากาศที่หนาวในประเทศฝรั่งเศส ส่วนในอนาคตตั้งใจจะกลับมาเป็นอาจารย์ถ่ายทอดความรู้ต่อไป

Comments are closed.