ม.ราชมงคลพระนคร เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยนและพัฒนาสู่สากล ในทศวรรษที่ 2 ส่งคณาจารย์ 5 คณะเข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น ณ Massey University ประเทศนิวซีแลนด์

10569052_678325598914688_7441493337673323021_n

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณบดี 8 คณะ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าเยี่ยมชมสถาบันที่จัดอบรมด้านภาษาและตรวจประเมินโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (Intensive English Language) ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครให้ความสำคัญและเร่งรัดพัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 18 ท่าน จาก 5 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเพื่อ มทร.พระนคร ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 ในปี 2558-2568 ต่อไป

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว แบ่งออกเป็น 2 ระยะ กล่าวคือ ระยะแรก บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ทั้ง 18 ท่าน เข้าร่วมโครงการเป็นเวลา 1 เดือน ระหว่าง 5 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2557 และระยะที่สอง ผู้บริหารเข้าเยี่ยมชมพร้อมตรวจประเมินโครงการ ระหว่าง 19-25 กรกฎาคม 2557 ณ Massey University ประเทศนิวซีแลนด์

ที่มา : กองประชาสัมพันธ์ มทร.พระนคร

Comments are closed.