มทร.พระนคร พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการ “พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป” จัดโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 8-9 มกราคม 2558 ที่มา : กองประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง ประชุมร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

  รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีก 8 แห่ง ประชุมและร่วมหารือกับ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อหาแนวทางความร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยประเด็นสำคัญ ประกอบด้วย ความร่วมมือ 4 ด้าน ได้แก่ 1. การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ บนฐาน STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) และWiL (Work integrated Learning) 2. Talent Mobility 3. Continue reading

มทร.พระนคร ลงนามความร่วมมือต่างแดน หวัง!!นักศึกษาฝึกประสบการณ์ตรงในต่างประเทศ

รศ. สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร พร้อมด้วย ผศ.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และผศ.อภิรัติ โสฬศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เดินทางไปยัง Shabu Grill Restaurant ร้านอาหารไทยประจำประเทศสหรัฐอเมริกา ของบริษัทไอ ที แสควร์เมื่อ 16 พ.ย.2557ณ ลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา เพื่อลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านสหกิจศึกษา กับ Mr.Matin Allen Muckleroy President IT Professional Co,L.td ในการจัดส่งนักศึกษาที่มีทักษะด้านการประกอบอาหาร ออกฝึกประสบการณ์ยังต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์วิชาชีพนอกห้องเรียนในระดับสากล ทั้งนี้ ทางบริษัทยังสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางพร้อมที่พักให้กับนักศึกษาตลอดการเดินทาง เพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านคหกรรมศาสตร์และความร่วมมือกันในกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต Continue reading

มทร.พระนคร จับมือมหาวิทยาลัย Oklahoma พัฒนาวิชาการ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือกับ Ms.Anadra Gardner Coordinator,International Relations Oklahoma State University Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อร่วมกันพัฒนาวิชาการด้านการจัดทำหลักสูตร การวิจัย การสหกิจศึกษา และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาร่วมกัน ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557

มทร.พระนคร จับมือกองทัพบก พัฒนาวิชาการ

cheap wedding dresses online,christian louboutin outletuk,cheap ralph lauren polo,cheap louis vuitton,michael kors sale รศ. สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ พลตรี หม่อมหลวงระวีวัฒน์ เกษมสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี ชั้น3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ร่วมกันพัฒนาเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านวิชาการในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อการพึ่งตนเอง และร่วมกันพัฒนาบุคลากร เสริมสร้างความรู้ด้านการวิจัย การพัฒนาซึ่งกันและกัน ตลอดจนการระดมทรัพยากรร่วมกันในการดำเนินการวิจัยและการพัฒนาความร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบงานวิจัยและพัฒนาร่วมกันในภาครวมของประเทศ  

มทร.พระนคร จับมือ นวมินทราธิราช พัฒนาวิชาการ

รศ. สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ ดร.พิจิตร รัตนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ณ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในด้านการผลิตบุคลากร การให้บริการทางการศึกษา การเป็นแหล่งเรียนรู้ การผลิตผลงานทางวิชาการ การวิจัย การสัมมนา การผลิตวารสารทางวิชาการในรูปแบบการจัดการศึกษาวิชาการ สายวิชาชีพ และฝึกอบรมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในเขตกรุงเทพฯ อันจะศึกษาความรู้ได้อย่างกว้างขวาง และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติcheap wedding dresses online,christian louboutin uk,ralph lauren sale,louis vuitton sale,michael kors Continue reading

มทร. พระนครจับมือประเทศเยอรมัน เร่งพัฒนาสู่สากล ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ หวังขึ้นชั้นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งโลกอาชีพ

    รศ. สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือกับ University of Applied Sciences Landshut, Bavarian Thai Academic Cooperation Center (BTACC) และ BALE Consulting จากประเทศเยอรมัน โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการในด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี โลจิสติกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อผลิตทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ความสามารถในด้านดังกล่าว ตามแนวทางด้านการพัฒนาแบบก้าวกระโดดของประเทศไทยและของประชาคมโลก เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาสังคมคุณภาพสืบไป สำหรับการลงนามความร่วมมือดังกล่าว ได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูง ของทั้ง 4 หน่วยงาน ตลอดจนคณบดี และคณาจารย์จากคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กว่า 40 คน เข้าร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือ Continue reading

มทร.พระนคร จับมืออาชีวศึกษาภาคกลาง 5 พัฒนาคุณภาพวิชาการ

  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือกับ นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อ 29 กรกฎาคม 2557 การลงนามความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความร่วมมือทางวิชาการ ในการสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อสร้างความต่อเนื่องเชื่อมโยงทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ยินดีรับนักศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตามความถนัดและศักยภาพของนักศึกษา นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยัง ยินดีสนับสนุนการทำโครงการผลิตสื่อการสอนและอุปกรณ์ช่วยสอนร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน Continue reading

มทร.พระนคร จับมือ กฟผ. สร้างภาคีเครือข่ายร่วมกัน หนุนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ นายรัตนชัย นามวงศ์ รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นภาคีเครือข่ายสนับสนุนการดำเนินงานทางวิชาการร่วมกัน ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร เพื่อบูรณาการทักษะวิชาการในความเหมือนที่แตกต่างและความแตกต่างที่เหมือน ในด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ นำไปสู่การพัฒนาอย่างก้าวไกล นิรันดร์ โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ร่วมลงนามความร่วมมือดังกล่าว เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มทร.พระนคร ร่วมกับ Curtin University จัดทำหลักสูตรนานาชาติ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุม “การจัดทำหลักสูตรกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ” ประชุมร่วมกับผู้บริหารจาก Curtin University ประเทศออสเตรีย พร้อมด้วยคณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะศิลปศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดยวางแผนการทำหลักสูตรนานาชาติร่วมกัน เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของ มทร.พระนคร ให้มีความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทีมข่าวกองประชาสัมพันธ์ : รายงาน