มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง ประชุมร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

 

img001

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีก 8 แห่ง ประชุมและร่วมหารือกับ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อหาแนวทางความร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยประเด็นสำคัญ ประกอบด้วย ความร่วมมือ 4 ด้าน ได้แก่ 1. การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ บนฐาน STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) และWiL (Work integrated Learning) 2. Talent Mobility 3. รูปแบบการผลิตและพัฒนาครูช่าง เพื่อเป็นครูอาชีวศึกษาและครูฝึกในสถานประกอบการ 4. ศูนย์ฝึกอบรมซ่อมบำรุงอากาศยาน ข้อสรุปผลการหารือในครั้งนี้ จะนำเข้าสู่การวางกรอบความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป ณ อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557

 

Comments are closed.