มทร. พระนคร เร่งเดินหน้าพัฒนาด้านกายภาพ ระยะสั้น กลาง ยาว

รศ. ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลนีราขมงคลพระนครเร่งเดินหน้าพัฒนาด้านกายภาพของศูนย์การศึกษาทั้ง 4 ศูนย์ ของมหาวิทยาลัย คือ ศูนย์การศึกษากรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์การศึกษาโชติเวช ศูนย์การศึกษากรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และศูนย์การศึกษาพระนครเหนือ โดยเมื่อวันพุธที่ 6 ส.ค. 57 ได้ประชุมหารือและติดตามรายงานความคืบหน้าในการพัฒนาด้านกายภาพในระยะสั้นและระยะกลาง ร่วมกับทีมงานของ รศ. มานพ พงศทัต การดำเนินการระยะสั้นได้แก่การกำหนดตำแหน่งปลูกต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย คือต้นอินทนิล และ ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยคือดอกบัวฉลองขวัญ ในระยะกลางจะพิจารณาปรับภาพลักษณ์ภายนอกของอาคารทุกหลังให้มีความเป็นเอกลักษณ์ เป็นรูปแบบเดียวกัน โดยยังคงเก็บรักษา อีกทั้งเชิดชูประวัติศาสตร์ของแต่ละศูนย์การศึกษา เช่นการปรับแนวรั้วและประตูให้โดดเด่น พัฒนาทุกพื้นที่ให้มีพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมต่างๆ พื้นที่สีเขียว ทั้งระดับพื้นดินและบนอาคาร การใช้พื้นที่เพื่อประโยชน์สูงสุดรองรับการขยายตัวในอนาคต

Posted in gU

มทร.พระนคร เร่งพัฒนาด้านกายภาพและภูมิทัศน์ ด้วยแผน สั้น-กลาง-ยาว

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า ภายใต้การบริหารงานแบบเป็นสั้น -ทำยาว ด้วยการบริหารองค์รวมเชิงรุก สู่ทศวรรษที่ 2 เพื่อความยั่งยืน ของ มทร.พระนคร ในปี พ.ศ.2557-2568 นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้เร่งรัดพัฒนาด้านกายภาพและภูมิทัศน์ รับการเปิดภาคการศึกษาใหม่ด้วยการจัดกิจกรรมตามแผนระยะสั้น กลาง ยาว เพื่อพัฒนากายภาพและภูมิทัศน์ของมทร.พระนคร ให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การทำงาน และการเสริมสร้างกิจกรรมของนักศึกษาและบุคลากรอย่างคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพ ในเบื้องต้น มหาวิทยาลัยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ รศ.มานพ พงศทัต อดีตรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอดีตที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิประจำภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาเป็นที่ปรึกษาเพื่อวางแผนพัฒนากายภาพและภูมิทัศน์ เพื่อความยั่งยืนของ มทร.พระนคร ด้วยแผนการบริหารแบบองค์รวมระยะสั้น กลางและยาว Continue reading

เกาะติด “อาคารเอนกประสงค์” หลังใหม่ของ มทร.พระนคร ศูนย์การศึกษาวังกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

  รศ. ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เร่งรัดการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์หลังใหม่ของมหาวิทยาลัย รองรับการพัฒนาด้านกายภาพและพื้นที่จัดการศึกษา หวังนำ มทร.พระนคร เพื่อก้าวแรกสู่ทศวรรษที่ 2 ทั้งนี้ รศ. ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาการอธิการบดี กล่าวว่า การเร่งรัดการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์หลังใหม่ดังกล่าว เป็นการได้รับอนุมัติงบประมาณแผ่นดินในการสร้างอาคารทดแทนอาคารเดิมที่หมดอายุการใช้งาน เนื่องจากใช้งานมาโดยเฉลี่ย ราว 40 ปี เพื่อรองรับการก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับการปฎิบัติการพันธกิจหลักด้านต่างๆของมหาวิทยาลัย อันได้แก่ งานวิชาการ วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การเร่งการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์หลังใหม่เป็นการดำเนินการตามนโยบายการพัฒนาด้านกายภาพของมหาวิทยาลัย ตามแผนการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรพื้นที่ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อการเป็น Green University และนำไปสู่การเป็น Continue reading

Posted in gU

เตรียมเร่งรัดพัฒนาด้านกายภาพและภูมิทัศน์ ระดมสมองและความร่วมมือดึง “รศ.มานพ พงศทัต” เป็นที่ปรึกษา

รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.พระนคร เตรียมเร่งรัดพัฒนาด้านกายภาพและภูมิทัศน์ ด้วยการวางแผนระยะสั้น กลาง ยาว ระดมสมองและความร่วมมือดึง “รศ.มานพ พงศทัต” เป็นที่ปรึกษา รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เชิญ รศ.มานพ พงศทัต อดีตรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอดีตที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิประจำภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมวางแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อสร้าง Master Plan ในการพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ในทุกศูนย์การศึกษา สำหรับมาตรการสำคัญคือ การระดมสมองและความร่วมมือจากบุคลากรทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย โดยเป้าหมายแรกซึ่งเป็นแผนระยะสั้น คือ การสร้างจิตสำนึกตามปณิธาน “ขวัญเป็นกำลังใจ วินัยเป็นศักดิ์ศรี สามัคคีเป็นพลัง” โดยเตรียมการรณรงค์ในการปลูกต้นอินทนิลและดอกบัวฉลองขวัญ ซึ่งเป็นต้นไม้และดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างเอกลักษณ์และความภาคภูมิใจร่วมกันของบุคลากร Continue reading

Posted in gU

มทร.พระนคร จับมือ กฟผ. สร้างภาคีเครือข่ายร่วมกัน หนุนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ นายรัตนชัย นามวงศ์ รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นภาคีเครือข่ายสนับสนุนการดำเนินงานทางวิชาการร่วมกัน ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร เพื่อบูรณาการทักษะวิชาการในความเหมือนที่แตกต่างและความแตกต่างที่เหมือน ในด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ นำไปสู่การพัฒนาอย่างก้าวไกล นิรันดร์ โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ร่วมลงนามความร่วมมือดังกล่าว เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

อธิการบดีเล็งอนาคตให้ มทร.พระนคร เตรียมหาพื้นที่สร้างวิทยาเขตใหม่ ที่จังหวัดสมุทรปราการ

อธิการบดีเล็งอนาคตให้ มทร.พระนคร เตรียมหาพื้นที่สร้างวิทยาเขตใหม่ ที่จังหวัดสมุทรปราการ Continue reading