มทร.พระนคร ประชุมเตรียมความพร้อม“ฝ่ายกิจกรรมบันเทิงประจำวัน” กีฬาพระนครเกมส์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมบันเทิงประจำวัน โดยนายธีรพล ชมชื่น เลขานุการฝ่ายฯ รายงานความพร้อมของการจัดกิจกรรมบันเทิงประจำวัน ที่ต้องแสดงระหว่างวันที่7-13 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 18.00น.เป็นต้นไปของทุกวัน กิจกรรมจะมีการประกวด Sport Boy 2015 Sport Girl 2015 Miss Lady boy 2015 Miss Congeniality Lady Boy 2015 และ Miss Jumbo Queen 2015 นอกจากนี้จะมี การประกวดวงดนตรีและการแสดงโชว์ของแต่ละมทร. คอนเสิร์ตตลอดงานโดยวง RMUTP BAND เมื่อวันที่ Continue reading

อธิการบดี มทร.พระนคร พบประชาคม ครั้งที่ 1 ชูประเด็นนโยบาย 9 ด้าน พัฒนามหาวิทยาลัยแบบเต็มสูบ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร เปิดช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย และการสื่อสารในองค์กร ในรายการอธิการบดีพบประชาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและทีมผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ เป็นการประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการสื่อสารก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ โดยจะมีการนำเสนอรายการเป็นรายไตรมาส สำหรับไตรมาสแรกเป็นการนำเสนอนโยบายการบริหารงานของอธิการบดี 9 ด้าน การเตรียมการประชุม Retreat สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตลอดจน มทร.พระนครกับการเป็นเจ้าภาพ “พระนครเกมส์” โดยอธิการบดีกล่าวอวยพรปีใหม่ สามารถรับชมรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์อธิการบดีสุภัทรา โกไศยกานนท์  หรือที่ http://youtu.be/85rK5K3IB2Y ที่มา : ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า และนางระวิวรรณ ธรณี รองคณบดีฝ่ายวางแผน คณะศิลปศาสตร์

สภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา มทร.พระนคร ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ “๕ ธันวามหาราช “

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดย คณะกรรมการบริหารสภานักศึกษาและคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา นำตัวแทนนักศึกษา ทั้ง ๙ คณะ พร้อม Mr. Miss และ Miss สีสัน RMUTP ประจำปี ๒๕๕๗ ร่วมริ้วขบวนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ใน “พิธีถวายพานพุ่มราชสดุดีและจุดเทียนชัยถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๘๗ พรรษา งาน “๕ ธันวามหาราช” สำหรับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในปีนี้ หน่วยงานราชการต่าง ๆ ๒๔ หน่วยงาน ได้จัดกิจกรรมนิทรรศการมีชีวิต “ปณิธานสืบสานต่ออนันต์ค่า” ซึ่งแต่ละซุ้มน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง และประชาชนร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรเป็นจำนวนมหาศาล เมื่อวันพุธที่ Continue reading

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) เป็นประธานในงานพิธี 5 ธันวามหามงคล เฉลิมพระชนม์ 87 พรรษา มหาราชา

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) เป็นประธานในงานพิธี 5 ธันวามหามงคล เฉลิมพระชนม์ 87 พรรษา มหาราชา และพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระอุโบสถวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 โดยมีคณะผู้บริหาร และนักศึกษา มทร.พระนคร ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย อาทิ ชุมชนวัดเทวราชกุญชรฯ สำนักงานเขตดุสิต สภาวัฒนธรรมเขตดุสิต บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

มทร.พระนคร จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้บัตรเครดิตราชการ

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร. พระนคร) จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้บัตรเครดิตราชการ สำหรับมทร.พระนครในหัวข้อ“การใช้บัตรเครดิตราชการ” ณ ห้องประชุม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่จากกรมบัญชีกลาง และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้บัตรเครดิตสำหรับราชการ เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร ตลอดจนเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการที่รวดเร็วอีกด้วย ซึ่งมีคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานของ มทร.พระนคร เข้าร่วมจำนวนมาก นอกจากนี้ กองคลังได้กำหนดจัดโครงการ พัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และบริหารทรัพย์สิน ระหว่างวันที่ 2- 4 ธันวาคม 2557 ณ สวนนงนุชพัทยา Continue reading

มทร.พระนคร จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร

มทร.พระนคร  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ บรรณาธิการวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร และคณะกรรมการประจำวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ทั้งภายในและภายนอก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร โดยได้สรุปผลการดำเนินงานของวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ในปี พ.ศ. 2550-2557 ที่ผ่านมา และหารือแนวทางเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ของสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มที่ 1 รอบที่ 3 ในปี พ.ศ. 2558 เพื่อนำไปสู่การรับรองคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI รอบระยะเวลา 5 ปี ต่อไป เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ณ  ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น Continue reading

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยี่ยมนักเรียนทุนราชมงคล ณ ประเทศฝรั่งเศส

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ โดยพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอภิชาติ ชินวรรโณ เอกอัครราชทูตไทย พร้อมด้วยภริยา และเจ้าหน้าที่สำนักงานดูแลนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส นำคณะนักเรียนทุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ ในการนี้ นายพรเทพ กำเหนิดพรต นักศึกษาทุนพระราชทานจาก มทร.พระนคร เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ ด้วย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเป็นเกียรติประวัติกับนักเรียนทุนสมเด็จพระเทพฯ ทั้งนี้ ทรงพระราชทานของที่ระลึกและพระราชทานกำลังใจให้นักศึกษาทุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทุกคนตั้งใจเรียน  เพื่อนำความรู้กลับไปช่วยพัฒนาบ้านเมืองไทยต่อไป ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ที่มา : ข่าวภาคภาษาไทย โดย…ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มทร.พระนคร ข่าวภาคภาษาอังกฤษ โดย…ดร.สุวรรณา กล่อมจิตร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มทร.พระนคร Continue reading

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา รับประเมินผลการดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา รับตรวจประเมินผลการดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จากสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำโดยคุณคณิต  ถิรวณิชย์ คุณพนิดา แสงทอง และคุณอุราวรรณ  อุ่นแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคุณปัณฑารีย์ อมรเกียรติขจร ผู้ประเมินจาก มจธ. โดยเก็บข้อมูล สัมภาษณ์กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในโครงการการพัฒนาต่อยอดสมุนไพรแปรรูปของกลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ณ กลุ่มสตรีสหกรณ์เกษตรไชโย ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2557

การแข่งขัน Cisco Thailand Net Riders 2014 & Cisco Thailand Net Excellence 2014

งาน “Thailand Net Riders 2014” จัดขึ้นโดยโครงการ Cisco Networking Academy ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนจาก Networking Academy นำความรู้และทักษะจากการเรียนวิชาเน็ตเวิร์คมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และรู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ ทีมที่ชนะเลิศจะเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคในงาน APAC Net Riders 2014 การแข่งขันเน็ตไรเดอร์มี 2 รอบ คือ รอบคัดเลือกเป็นการแข่งขันแบบ online ที่จัดขึ้น ณ ศูนย์สอบประจำสถาบัน โดยมีจำนวนทีมแข่งขันทั้งสิ้น 124 ทีม จาก 18 สถาบันทั่วประเทศ โดยทางสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันในรอบแรกจำนวน 4 Continue reading