สภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา มทร.พระนคร ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ “๕ ธันวามหาราช “

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดย คณะกรรมการบริหารสภานักศึกษาและคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา นำตัวแทนนักศึกษา ทั้ง ๙ คณะ พร้อม Mr. Miss และ Miss สีสัน RMUTP ประจำปี ๒๕๕๗ ร่วมริ้วขบวนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ใน “พิธีถวายพานพุ่มราชสดุดีและจุดเทียนชัยถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๘๗ พรรษา งาน “๕ ธันวามหาราช” สำหรับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในปีนี้ หน่วยงานราชการต่าง ๆ ๒๔ หน่วยงาน ได้จัดกิจกรรมนิทรรศการมีชีวิต “ปณิธานสืบสานต่ออนันต์ค่า” ซึ่งแต่ละซุ้มน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง และประชาชนร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรเป็นจำนวนมหาศาล เมื่อวันพุธที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๖.๓๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ มลฑลพิธีท้องสนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ที่มา : งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร

Comments are closed.