มทร.พระนคร จัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2558

มทร.พระนคร โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก กิจกรรมที่ 1 งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (ฮอลล์ 9) เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย 1. การจัดนิทรรศการผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของนักวิจัย จำนวน 24 ผลงาน จาก 3 คณะ 1 สถาบัน ประกอบด้วย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 10 ผลงาน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 6 Continue reading

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร สวัสดีปีใหม่แด่ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร สวัสดีปีใหม่แด่ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ Continue reading

การพิจารณาข้อเสนอโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

การพิจารณาข้อเสนอโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 Continue reading

มทร.พระนคร บันทึกภาพผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อนำเสนอในงาน JFW ณ ประเทศญี่ปุ่น

มทร.พระนคร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ คงคาฉุยฉาย อาจารย์กฤตพร ชูเส้ง และอาจารย์มัลลิกา จงจิตต์ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร สวพ. ดำเนินการบันทึกภาพผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ การจัดแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์และทดสอบตลาด ในงาน JFW INTERNATIONAL FASHION FAIR 2015 ระหว่างวันที่ 19-25 มกราคม 2558 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในโครงการที่ปรึกษาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการบันทึกภาพ ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก Continue reading

ผู้บริหาร มทร.พระนคร เข้าชมวัดราชนัดดาและนิทรรศรัตนโกสินทร์

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์และผู้ปฏิบัติงานด้านวัฒนธรรม ชมโลหะปราสาท วัดราชนัดดา “พุทธสถาปัตย์รัตนโกสินทร์” พุทธเจดีย์ที่มีแห่งเดียวในโลก ซึ่งมียอดเป็นโลหะ พร้อมนี้ได้เข้าชม “นิทรรศรัตนโกสินทร์” ศูนย์การเรียนรู้นอกห้องเรียน ซึ่งมีการนำเสนอเรื่องราวความรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรมยุครัตนโกสินทร์ โดยใช้สื่อผสมเสมือนจริง 4 มิติ สื่อมัลติทัช มัลติมีเดียแอนิเมชัน ในลักษณะอินเตอร์แอคทีฟ เซล์ฟ เลิร์นนิ่ง (Interactive Self-learning) ซึ่งผู้ผลิตและผู้ควบคุมสื่อสมัยใหม่ได้อย่างตื่นตา ตื่นใจ น่าชื่นชม ดังกล่าว เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นับเป็นหนึ่งในความสำเร็จด้านการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย การเข้าชม วัดราชนัดดาและนิทรรศรัตนโกสินทร์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตามคำเชิญของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดโดยกองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อวันที่ 20 Continue reading

การถอดบทเรียนการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานวิจัย ความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปี 2557

มทร.พระนคร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมการถอดบทเรียนโครงการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ 2557 และได้รับเชิญให้เป็นมหาวิทยาลัยตัวอย่างในการนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 – กันยายน 2557 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์การบริหารจัดการงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

โครงการการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานวิจัยและบริการวิชาการ กิจกรรมที่ 2 : ศึกษาดูงานด้านวิจัยและบริการวิชาการ

มทร.พระนคร โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานวิจัยและบริการวิชาการ กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงานด้านวิจัยและบริการวิชาการ ณ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2557 จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีมะพร้าวแก้วบ้านน้อย ซึ่งเป็นกลุ่มที่รวมตัวกันผลิตอาหารและของฝากมะพร้าวแก้วเป็นกลุ่มแรกในอำเภอเชียงคาน 2) ศูนย์เรียนรู้ผ้าทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาป่าหมาด ซึ่งเป็นกลุ่มชาวไทดำ ผลิตผ้าทอพื้นเมืองเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น และนำไปทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ และ 3) กลุ่มสตรีทำผ้าห่มนวม โดยศึกษากระบวนการทำผ้าห่มนวม ตั้งแต่เริ่มต้นจนสำเร็จเป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งการศึกษาดูงานครั้งนี้ ทำให้เกิดแนวคิดเพื่อพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Continue reading

มทร.พระนคร ยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดสมุทรสงคราม (ปีที่ 3)

มทร.พระนคร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่ดำเนินโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการจังหวัดสมุทรสงคราม (ปีที่ 3) โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา มานะโรจน์ ดร.วไลภรณ์  สุทธา และ ดร.วรลักษณ์ ปัญญาธิติพงศ์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้แก่ อาจารย์กิ่งกาญจน์ พิจักขณา อาจารย์มยุรี เรืองสมบัติ  และอาจารย์ดรุณรัตน์ พิกุลทอง  ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำผลิตภัณฑ์จากกล้วย ได้แก่ คุกกี้เม็ดมะม่วงหิมพานต์ พายชั้นไส้ไก่ ไส้อั่วกล้วยน้ำว้า ไส้กรอกอีสานกล้วยน้ำว้า กล้วยกรุบกรอบ ขนมหม้อแกงถ้วยทองแป้งกล้วย ขนมดอกจอกแป้งกล้วย ขนมโสมนัสแป้งกล้วย และการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 26-29 พฤศจิกายน Continue reading