มทร.พระนคร ร่วมงาน “University Engagement and Social Enterprise: Experiences from the UK and Thailand”

มทร.พระนคร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมสัมมนา 1st Engagement Thailand Annual Conference “University Engagement and Social Enterprise: Experiences from the UK and Thailand” ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริติช เคานซิล และEngagement Thailand (EnT)  ซี่ง มทร.พระนคร เป็นสมาชิก Continue reading

มทร.พระนครร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2557

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 12-28 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพิธีเปิดงานจัดขึ้นในวันที่ 14 สิงหาคม 2557 โดย พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และผู้บัญชาการทหารเรือ สำหรับ มทร.พระนคร นำผลงานวิจัยเข้าร่วมจัดนิทรรศการ จำนวน 33 ผลงาน เป็นผลงานของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 7 ผลงาน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 21 ผลงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 3 ผลงาน Continue reading

มทร.พระนคร ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมประชุมหารือการเป็นที่ปรึกษาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP สู่สากล

  สวพ. จัดประชุมหารือข้อกำหนดของงาน (TOR) การจ้างที่ปรึกษาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ด้วยนวัตกรรม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ก้าวสู่สากล ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานการประชุม งานนี้อยู่ในความรับชอบของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี ที่มา : ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

มทร.พระนคร สร้างความร่วมมือ 9 ราชมงคลและเครือข่ายวิจัยประชาชื่น พัฒนาวารสารวิชาการเพื่อสังคม “

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 8 แห่ง และเครือข่ายวิจัยประชาชื่น จัดโครงการการสร้างเครือข่ายวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาวารสารวิชาการเพื่อสังคม เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมดวงกมล โรงแรมเดอะสุโกศล ถนนพญาไท กรุงเทพฯ การดำเนินโครงการประกอบด้วยการบรรยาย เรื่อง แนวทางของวารสารวิชาการเพื่อสังคม โดยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัติ บุญหลง ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ และการบรรยาย เรื่อง หลักการและกรอบแนวคิดในการประเมินคุณภาพผลงานวิชาการเพื่อสังคม โดยรองศาสตราจารย์ ดร.บวร ปภัสราทร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีผู้เข้าร่วมโครงการจาก 9 มทร. บุคลากรจากคณะและหน่วยงานของ มทร.พระนคร และสมาชิกเครือข่ายวิจัยประชาชื่น รวม 60 Continue reading

9 ราชมงคล ประชุมความร่วมมือ การสนองงานในเบื้องพระยุคลบาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง จัดประชุมการสนองงานในเบื้องพระยุคลบาท 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมดวงกมล โรงแรมเดอะสุโกศล ถนนพญาไท กรุงเทพฯ โดยมี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจาก 9 มทร. ซึ่งวาระการประชุมที่สำคัญ คือ 1) การจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 Continue reading

มทร.พระนคร เผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านรายการ สถานีนวัตกรรม ช่วง “ไทยคิด ไทยสร้าง”

สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ดร.วรลักษณ์ ปัญญาธิติพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญจาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้ร่วมบันทึกเทปรายการ “สถานีนวัตกรรม” ช่วง “ไทยคิด ไทยสร้าง” ในผลงานวิจัยเรื่อง “ตำรับอาหารไทยออนไลน์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้” เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 กำหนดเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ NBT วันที่ 4 กันยายน 2557 ซึ่งงานวิจัยนี้ ได้วิจัยต่อยอดตำรับอาหารไทย 4 ภาค จำนวน 101 รายการ โดยพัฒนา ตำรับ ขั้นตอนการประกอบอาหาร ในรูปแบบของภาพนิ่งและวิดีทัศน์เชื่อมโยงกับสารานุกรมอาหารออนไลน์ เป็นการผสมผสานภูมิความรู้ไทยกับความรู้สากล Continue reading

มทร.พระนคร ร่วมเป็นสมาชิก “พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม” (Engagement Thailand – EnT)

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก “พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม”(Engagement Thailand – EnT) ประเภทองค์กร ราย 3 ปี มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งในมหาวิทยาลัย เครือข่าย มทร. 9 แห่ง และระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นพื้นที่กลางในการร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การทำงานวิชาการเพื่อสังคม การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ตลอดจนเป็นจุดประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยที่สนใจพันธกิจสังคมในประเทศและต่างประเทศ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.engagementthailand.org การเป็นสมาชิกดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะได้รับประโยชน์ ดังนี้ การพัฒนางานวิชาการ เช่น การให้คำปรึกษา ฝึกอบรม และประสานวิทยากรจากทั้งในและต่างประเทศมาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับบุคลากร การให้คำปรึกษาการเขียนผลงาน และการเสนอผลงานเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพของบุคลากรด้วยผลงานเพื่อสังคม การร่วมเสนอแนะนโยบายและมาตรการต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้าง Engagement ในประเทศและ ASEAN การส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมสัมมนาของ EnT Continue reading

มทร.พระนคร ร่วมเป็นที่ปรึกษากลุ่ม OTOP จังหวัดอ่างทอง ในการประกวดผลงานเครือข่ายองค์ความรู้จังหวัดดีเด่น ปี 2557

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ในฐานะเป็นคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัดอ่างทอง และได้ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม OTOP จังหวัดอ่างทอง มาโดยตลอดตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน ได้รับเชิญจากจังหวัดอ่างทองให้เป็นที่ปรึกษาและให้ข้อมูลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม OTOP ในการประกวดผลงานเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัดดีเด่น (OTOP KBO CONTEST) ปี 2557 โดยส่งผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโย ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง เข้าประกวดเป็นตัวแทนของจังหวัดอ่างทอง และร่วมนำเสนอนวัตกรรมที่เป็นผลจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากสมุนไพร ระหว่างวันที่ 10-13 สิงหาคม 2557 ณ Continue reading

มทร.พระนคร การติดตามประเมินผลและถ่ายทอดเทคโนโลยี (เพิ่มเติม) สมุนไพรแปรรูปกลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโย

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการติดตามประเมินผลและถ่ายทอดเทคโนโลยี (เพิ่มเติม) โครงการการพัฒนาต่อยอดสมุนไพรแปรรูปของกลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ได้แก่ การทำมะกรูดแปลงร่าง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และให้คำปรึกษาในการเตรียมงานเพื่อเข้าร่วมงานประกวดผลงานเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO)จังหวัดดีเด่น (OTOP KBO CONTEST) ปี 2557 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 19 สิงหาคม 2557 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ Continue reading

มทร.พระนคร ปลื้ม คว้ารางวัล gold award

ผศ. จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันการวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับถ้วยรางวัลระดับ Gold Award และเงินรางวัล 25,000บาท ในการประกวด Thailand Research Expo 2014 Award ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557” จาก ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย ประธานกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลดิ์ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557