มทร.พระนคร ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมประชุมหารือการเป็นที่ปรึกษาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP สู่สากล

 

123

สวพ. จัดประชุมหารือข้อกำหนดของงาน (TOR) การจ้างที่ปรึกษาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ด้วยนวัตกรรม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ก้าวสู่สากล ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานการประชุม งานนี้อยู่ในความรับชอบของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ที่มา : ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

Comments are closed.